Hopp til hovedinnhold
Høringer

Endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker


Human-Etisk Forbund ber om at personvernhensyn blir bedre ivaretatt i forslagene i det videre lovarbeidet. Etter vår mening bør departementet blant annet innhente særskilt vurdering fra Datatilsynet.

Human-Etisk Forbund sendte 15.oktober et høringssvar til Justis- og beredskapsdepatrementet om endringer i utlendisngsloven m.m utvidet bruk av biometri i utlendingsaker. 

Vi viser til høring om innstramminger i utlendingsloven og utlendingsforskriften med forslag om økt bruk av biometri. Human-Etisk Forbund (HEF) er et humanistisk livssynssamfunn med mer enn 94.000 medlemmer. Vi arbeider bl.a. for en livssynsnøytral stat i et mangfoldig samfunn.

Vårt humanistiske livssyn legger stor vekt på enkeltmenneskets frihet, og bl.a. derfor er vi opptatt av personvern. Vi ønsker å bidra til refleksjon, problematisere og stille spørsmål – og vil i mindre grad ta stiling for/mot de konkrete forslagene i høringen.

Formålet med forslagene er bedre kontroll av identitet, ved å utvide adgangen til å ta og lagre fingeravtrykk, og ved å øke adgangen til å kontrollere mot andre registre. Departementet mener de foreslåtte endringene vil kunne avdekke identitetsforfalskning lengre tilbake i tid.

Departementet foreslår at fingeravtrykk skal kunne oppbevares i inntil 20 år, mot dagens differensierte ordning med kortere oppbevaringstider. Departementet foreslår også å åpne for å koble opplysninger i pass- og ID-kortregistrene med registreringer i utlendingsregisteret. Det foreslås også å gi adgang til å oppta fingeravtrykk og ansiktsfoto ved søknad om statsborgerskap, og å åpne for kontrollsøk mot utlendingsregisteret i mange år.

# Vurderinger

Saken berører personvernhensyn når det foreslås å åpne for utvidet bruk av søk i politiets registre og at fingeravtrykk skal kunne oppbevares vesentlig lenger enn etter dagens lovgivning. Dette kan synes i strid med personopplysningsloven og reglene i EUs personvernforordning (GDPR) om at personopplysninger ikke skal oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med den opprinnelige behandlingen.

Etter Grunnloven og EMK stilles det krav om at tiltak må være nødvendige i et demokratisk samfunn, for å foreta inngrep i en persons privatliv, slik lagring av biometriske opplysninger som fingeravtrykk og ansiktsfoto er regnet som. Departementet mener de foreslåtte tiltakene vil være innenfor, men godtgjør ikke hvordan lengre lagring og en friere adgang til å koble sammen flere opplysninger vil tjene formålet.

Human-Etisk Forbund har samtidig forståelse for formålet om å styrke
identifisering for å ikke undergrave tilliten til asylinstituttet.

Vi ber departementet sikre at personvernhensyn blir bedre ivaretatt i forslagene i det videre lovarbeidet. Departementet bør etter vår mening bl.a. innhente særskilt vurdering fra Datatilsynet.