Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Uttalelse

Finansiering må knyttes til medlemskap


Uttalelse fra landsstyret: Det er på tide med reell likebehandling av tros- og livssynssamfunn, knyttet til aktivt medlemskap.

Følgende uttalelse ble vedtatt på landsstyremøtet i Human-Etisk Forbund 11.-12. februar 2017:

Systemet for offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn, inklusive Den norske kirke, er byråkratisk og lite bærekraftig.  Human-Etisk Forbund støtter at ordningen fornyes, og at særbehandling av Den norske kirke opphører.

Human-Etisk Forbund ber regjeringen velge en løsning som likebehandler alle tros- og livssynssamfunn, og som knyttes til aktivt samtykkende medlemskap.
 
Offentlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn må baseres på antall medlemmer som har tatt et aktivt valg om medlemskap. Automatisk oppføring av nyfødte barn må opphøre. Human-Etisk Forbund mener at foreldre kan gi samtykke til innmelding på vegne av sine barn, men barnet må selv bekrefte sitt medlemskap når myndighetsalderen for livssyn (15 år) er nådd.

I dag mottar tros- og livssynssamfunn tilskudd fra både stat og kommune. Human-Etisk Forbund mener at staten må sikre likebehandling ved å overta ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn.

Human-Etisk Forbund mener at kostnader til vedlikehold av bygg med nasjonal og kulturhistorisk betydning må dekkes av staten, og holdes utenfor beregningene av driftstilskuddene til tros- og livssynssamfunn.

Opplysningsvesenets fond bør være i statlig eie. Fondet ble opprettet i en tid uten religionsfrihet, og har vært forbeholdt kirkelige formål. Etter skillet mellom stat og kirke m fondet brukes til å dekke hele samfunnets behov. Human-Etisk Forbund anbefaler at fondet åpnes opp for søknader om tilskudd til livssynsåpne og –nøytrale seremonirom, som kan brukes av alle.