Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Finansiering må knyttes til medlemskap


Uttalelse fra landsstyret: Det er på tide med reell likebehandling av tros- og livssynssamfunn, knyttet til aktivt medlemskap.

Følgende uttalelse ble vedtatt på landsstyremøtet i Human-Etisk Forbund 11.-12. februar 2017:

Systemet for offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn, inklusive Den norske kirke, er byråkratisk og lite bærekraftig.  Human-Etisk Forbund støtter at ordningen fornyes, og at særbehandling av Den norske kirke opphører.Human-Etisk Forbund ber regjeringen velge en løsning som likebehandler alle tros- og livssynssamfunn, og som knyttes til aktivt samtykkende medlemskap.

 

Offentlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn må baseres på antall medlemmer som har tatt et aktivt valg om medlemskap. Automatisk oppføring av nyfødte barn må opphøre. Human-Etisk Forbund mener at foreldre kan gi samtykke til innmelding på vegne av sine barn, men barnet må selv bekrefte sitt medlemskap når myndighetsalderen for livssyn (15 år) er nådd.I dag mottar tros- og livssynssamfunn tilskudd fra både stat og kommune. Human-Etisk Forbund mener at staten må sikre likebehandling ved å overta ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn.Human-Etisk Forbund mener at kostnader til vedlikehold av bygg med nasjonal og kulturhistorisk betydning må dekkes av staten, og holdes utenfor beregningene av driftstilskuddene til tros- og livssynssamfunn.Opplysningsvesenets fond bør være i statlig eie. Fondet ble opprettet i en tid uten religionsfrihet, og har vært forbeholdt kirkelige formål. Etter skillet mellom stat og kirke m fondet brukes til å dekke hele samfunnets behov. Human-Etisk Forbund anbefaler at fondet åpnes opp for søknader om tilskudd til livssynsåpne og –nøytrale seremonirom, som kan brukes av alle.