Hopp til hovedinnhold
Høringer

Forslag til lov om endring av juridisk kjønn


Human-Etisk Forbund støtter regjeringens forslag om å gjøre det lettere å endre juridisk kjønn. Les vår høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med mer enn 85.000 medlemmer over 15 år. Vi jobber for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn basert på respekt for menneskerettighetene.

Vi viser til høringsnotatet og slutter oss til departementets forslag om å gjøre det enklere for enkeltpersoner å endre sitt juridiske kjønn. At kravene om en bestemt diagnose og sterilisering for å kunne endre juridisk kjønn fjernes, er en gledelig og nødvendig modernisering. Forslaget handler om svært personlige forhold og vi mener forslaget vil styrke rettighetene til de menneskene det angår. De foreslåtte lovendringene vil dessuten være med på å uttrykke større aksept for mangfoldet i befolkningen.

Vi er ikke bekymret for at juridiske menn skal bli mødre eller juridiske kvinner skal bli fedre. Det er allerede flere som etter å ha fått barn har endret sitt kjønn eller kjønnsuttrykk med dagens regler. Vi kan ikke se at dette utgjør noe problem for myndighetene, og legger til grunn at offentlige datasystemer tilpasses de forhold som allerede finnes.

Erfaringer etter tilsvarende lovendringer i Danmark og Sverige kan tyde på at det er meget lav etterspørsel etter assistert befruktning for noen som har endret sitt juridiske kjønn (jf. høringsuttalelsen i denne saken fra Bioteknologirådet). Dersom noen som har endret juridisk kjønn (uten medisinsk behandling) skulle ønske assistert befruktning, men nektes dette, kan det likevel omgås ved å endre kjønnet juridisk tilbake til det opprinnelige for en periode. Vi ser derfor ikke hva myndighetene skulle oppnå ved å nekte assistert befruktning for de som har endret juridisk kjønn.

Vennlig hilsen

Kristin Mile