Hopp til hovedinnhold
Høringer

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn


Human-Etisk Forbund er kritiske til at forslaget legger opp til fortsatt særbehandling av Den norske kirke.

Regjeringens forslag til en ny, helhetlig lov tar sikte på å erstatte tre lovene som gjelder i dag; kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven. Målet med å samle lovene i én felleslov er forenkling og likebehandling, ifølge kulturminister Linda Hofstad Helleland.

# Oppnår ikke likebehandling

Human-Etisk Forbund mener at ambisjonen om likebehandling ikke er mulig å oppnå slik lovforslaget ser ut i dag. Det som foreslås er riktignok én felles lov, men med todelt formål og to ulike finansieringsmåter for Den norske kirke og øvrige tros- og livssynssamfunn. 

Human-Etisk Forbund mener at:

  • Økonomisk støtte til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn må statliggjøres og baseres på medlemstallene.
  • Den norske kirke må være fri til å styre seg selv, uten særskilte lovfestede krav til prestetetthet og tilgjengelighet.
  • Ansvaret for gravplassforvaltningen må overføres fra Den norske kirke til kommunene, og tilgang til livssynsåpne seremonilokaler må bli et offentlig ansvar.

Les hele høringssvaret til Human-Etisk Forbund (PDF).