Hopp til hovedinnhold
Høringer

Høringssvar om ansiktsdekkende plagg


Human-Etisk Forbund mener det ikke er nødvendig med et nasjonalt forbud i barnehager og utdanningsinstitusjoner, men støtter adgang til lokale forbud.

Human-Etisk Forbund sendte 18. september vårt høringssvar til Kunnskapsdepartementet om forslaget om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

# Vedtak i hovedstyret

På bakgrunn av høringsnotatet har hovedstyret drøftet saken i sitt møte 10. september og fattet følgende vedtak:

«Human-Etisk Forbund gir sin tilslutning til departementets alternative måte å håndtere bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehage- og utdanningsinstitusjoner, basert på lokale løsninger og plikt til å gjennomføre en samtale med den som møter opp med ansiktsdekkende plagg.

Vi finner det ikke godtgjort at det er nødvendig eller saklig godt nok begrunnet å innføre et nasjonalt forbud. Til det synes utfordringen for marginal, konsekvensene for dårlig utredet og for inngripende for de få det måtte gjelde.

Erfaringene med lokalt ansvar for dette er gode, men det er et behov for å synliggjøre og tydeliggjøre de virkemidler de trenger for å håndtere dette. I tillegg vil det å innføre en samtale med vedkommende bruker, være et godt utgangspunkt for å håndtere situasjonen.

Human-Etisk Forbund stiller seg positiv til å hjemle adgangen til lokale forbud dersom det er nødvendig eller ønskelig for de lokale instanser.

Uansett løsning anbefaler Human-Etisk Forbund at forbud ikke gjøres gjeldende i introduksjonsprogrammet for flyktninger.»

Les hele høringssvaret fra Human-Etisk Forbund (pdf)