Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Høringer

Høringssvar om NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit


Human-Etisk Forbund vil sterkt advare mot å gi kulturelt hegemoni, flertall eller «tradisjon» forrang eller spesielle privilegier.

Human-Etisk Forbund sendte 25. juni 2017 vårt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Vi mener en fremtidsrettet politikk må ta hensyn til de uorganiserte, særlig når det gjelder gravferd og seremonirom, samtalebetjening i sykehus, undervisning og på andre områder hvor også disse har allmennmenneskelige behov, bare uten en bestemt livssynstilknytning. Dette må få konsekvenser for hvordan myndighetene organiserer tjenester som historisk har vært knyttet til Den norske kirke, for å sikre et likeverdig offentlig tilbud.

HEF vil sterkt advare mot å gi kulturelt hegemoni, flertall eller «tradisjon» forrang eller spesielle privilegier – det er alt annet enn «saklig forskjellsbehandling». Saklig forskjellsbehandling er snarere å bidra til å løfte de som historisk har kommet dårligst ut. En fortsatt vektlegging av historisk dominans vil stå i veien for en mer likeverdig behandling av innbyggere med ulike religions- og livssynsoppfatninger.