Hopp til hovedinnhold
Høringer

Høringsuttalelse om praktisk-teologisk utdanning etter at Den norske kirke blir rettssubjekt


Human-Etisk Forbund støtter ikke forslaget om at teologiutdannelsen ved Universitetet i Oslo kun skal være for kirkens medlemmer. Les vår høringsuttalelse her.

Oslo, 19. juni 2015

Human-Etisk Forbund er opptatt av hvordan religion og livssyn organiseres i den norske staten. Vi ber derfor nok en gang om å bli satt på høringslista når Kultur-departementet (KUD) kommer med forslag som omhandler forholdet mellom staten og Den norske kirke (Dnk).

#
Om forholdet mellom staten og Den norske kirke fra 2017

Vi ser at departementet fremdeles omtaler den tidligere planlagte virksomhets-overdragelsen av de statlig ansatte i Dnk til et nytt rettssubjekt som «et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke». Det er et mål vi støtter fullt ut, men vi er uenige i at denne beskrivelsen gir et godt bilde av det faktiske forholdet når departementets foreslåtte endringer blir gjennomført fra og med 2017. Vi sa det slik i vår hørings-uttalelse høsten 2014:

#
Lovregulering av myndighet til å fastsette kvalifikasjonskrav

Vi er enige med departementet i at Dnk selv bør stille de kvalifikasjonskrav de ønsker til sine prester. Imidlertid kan Dnk fint stille slike krav uten noen spesifikk lovhjemmel. Departementets foreslåtte nye lovformulering (pkt. 2.3.3) er derfor overflødig, og bidrar til unødvendige, juridiske bånd mellom staten og Dnk.

#
Etatsutdanning

Den praktisk-teologiske utdanningen har hittil vært en statlig etatsutdanning på linje med utdanningene i Tolletaten, Kriminalomsorgen og Jernbaneverket. Departementet redegjør også for hvordan praktisk-teologisk utdanning kun er tilgjengelig for medlemmer av Dnk, gjennom kravet som stilles til deltakelse i «stiftspraksis» (pkt. 2.1.6). Når kravet om Dnk-medlemskap for å ta praktisk-teologisk utdanning opprettholdes, viderefører det studiets særegne, interne karakter også etter den foreslåtte omorganiseringen.

# Eierskapet til Det praktisk-teologiske seminar

I prosessen med å skille Dnk ut fra staten er vi enige med departementet i at det «ikke lenger er naturlig at staten er ansvarlig for en særskilt institusjon som Det praktisk-teologiske seminar.» (pkt 4.1)

Vi foretrekker den modellen departementet skisserer hvor en kirkelig institusjon ivaretar den praktisk-teologiske utdannelsen.

Human-Etisk Forbund foreslår å overlate Det praktisk-teologiske seminar og organiseringen av institusjonen til Dnk.

#
Eierskapet til Kirkelig utdanningssenter i nord

Human-Etisk Forbund gir sin tilslutning til departementets forslag om at Kirkelig utdanningssenter i nord overføres til Dnk.

#
Avsluttende kommentar

Vi gir vår fulle tilslutning til regjeringsplattformens mål om at «Både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat.» Vi skulle derfor gjerne sett at Kulturdepartementet fulgte opp dette uten å foreslå halvstatlige løsninger.