Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Høringer

Ikke forby tigging


Det vises til kommunens høringsbrev av 26. juni 2014 hvor det bes om kommentarer til to forslag om vedtektsregulering i forbindelse med tigging. Human-Etisk Forbunds landsstyre er forbundets øverste organ mellom landsmøtene. På sitt møte i juni 2014 vedtok landsstyret følgende uttalelse:

Landsstyret i Human-Etisk Forbund oppfordrer kommunene til å ikke forby fattige mennesker å be om økonomisk hjelp.

 Landsstyret mener det vil være mer fornuftig at sosiale utfordringer møtes med sosialpolitiske tiltak i stedet for å kriminalisere fattige mennesker som ber om hjelp i det offentlige rom.

Det er bare åtte år siden Stortinget enstemmig opphevet løsgjengerloven som rammet utsatte grupper, blant dem rusmisbrukere og psykisk syke bostedsløse. Disse vil også bli berørt av et eventuelt tiggeforbud.

Advokatforeningen sier: ”Det må i utgangspunktet være en grunnleggende rett å kunne be om hjelp” i sin høringsuttalelse om regjeringens forslag. Det kan derfor stilles spørsmål om et forbud mot tigging er en innskrenkning av ytringsfriheten. Kirkens Bymisjon påpeker at sammenhengen mellom organisert kriminalitet og tigging er dårlig dokumentert. Uansett finnes det allerede paragrafer i straffeloven som gir politiet lovhjemmel for å hindre organisert kriminalitet og menneskehandel.

Landsstyret frykter at dersom fattige blir fratatt muligheten til å livnære seg kan det snarere føre til økt kriminalitet, i mangel av andre lovlige alternativer.

Et kommunalt forbud er en reaksjon på de siste årenes økte andel av tiggere fra andre land. Tilreising til Norge av fattige vil neppe minske med et tiggeforbud. Norge er kjent for å være et rikt land. I et Europa i krise vil mennesker se på Norge som en mulighet for arbeid, inntekt og oppfyllelse av drømmer.

Humanitet og medmenneskelighet måles på hvordan vi betrakter og behandler samfunnets fattigste og svakeste. Derfor oppfordrer Human-Etisk Forbund kommunene til å gå i mot forslaget om kommunalt forbud mot tigging. Samtidig vil vi oppfordre Regjeringen til å skrinlegge planene om et nasjonalt forbud.»

Human-Etisk Forbund vil derfor gå sterkt imot både forslag 1 og forslag 2 i Oslo kommunes høringsforslag.

Dersom forslag 2 skulle bli vedtatt vil Human-Etisk Forbund foreslå at ordlyden endres.

 Hjemmelen for forslaget er politiloven § 14 som omhandler forstyrrelse av den alminnelige ro, orden og ferdsel mm. Og det er vanskelig å forstå at denne ordlyden kan forstås slik at det kan trekkes et skille ved Ring 2. Ro og orden må være minst like viktige begrunnelser i bydeler der det i større grad bor folk.

 Forslaget om at et forbud ikke skal gjelde personer under 18 år er også vanskelig å forstå. Innføring av et forbud mot voksnes tigging vil kunne føre til at barn brukes til å gjennomføre tiggingen. Aldersgrensen kan med andre ord virke negativt for barn.

 Vennlig hilsen

 Kristin Mile

generalsekretær
Human-Etisk Forbund