Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Kirkevalget må skilles fra kommune- og fylkestingsvalget


UTTALELSE fra Landsmøtet i Human-Etisk Forbund 16. juni 2019.

Når norske innbyggere til høsten går til valg for å stemme på de partiene vi ønsker at skal styre i kommune- og fylkesstyrer landet rundt så vil man samtidig, gjennom plakater og skilt, bli oppfordret og veiledet til også å stemme ved kirkevalget. Et valg som selv om Kirken har en stor medlemsmasse, bare er et internt valg i ett av mange tros- og livssynssamfunn i Norge. Samtidig viser dette at Den norske kirke er forhindret fra å selv bestemme hvor, hvordan, og når de skal gjennomføre sine demokratiske valg.

Kirkelovens § 11 krever at «[k]irkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer.». I høringsforslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) er denne paragrafen videreført.

Dette på tross av at Stålsett-utvalget (Det livssynsåpne samfunn, NOU 2013:1) til slutt kom frem til at «utvalget vil på prinsipielt grunnlag konkludere med at det for framtiden ikke bør legges opp til at valg i Den norske kirke, eller noe annet tros- og livssynssamfunn, kobles sammen med de offentlige valgene, verken i form av samlokalisering eller felles tilrettelegging og presentasjon».

Fra 2017 er Den norske kirke et selvstendig rettssubjekt, og skal i prinsippet være likestilt andre tros- og livssynssamfunn i Norge. Det må innebære rett til å selv bestemme over egne valg og å ha ansvaret for å gjennomføre disse på egen hånd.

Human-Etisk Forbund krever at:

  • Regjeringen i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn sikrer at kirkevalget adskilles fra lokalvalg og avholdes uten sammenheng med offentlige valg.
  • Alle tros- og livssynssamfunn må selv få bestemme hvor, hvordan og når de skal gjennomføre sine demokratiske valg.

Last ned pdf-versjon av uttalelsen