Hopp til hovedinnhold
Høringssvar

Krever opprydding i tilskudd og medlemsrot


Tros- og livssynsamfunn i Norge får nye regler å forholde seg til fra 2021. Da begynner den nye tros- og livsynsloven å gjelde. I høst har Human-Etisk Forbund gitt sine innspill til forskriftene til den nye loven. Våre hovedpoeng er at:

  •  Tilskudd må beregnes på riktig måte
  • Dobbeltmedlemskap må avklares

Les hele høringssvaret vårt her(pdf).

# Nødvendig med korrekt beregning av tilskudd

Fram til i dag har alle norske tros- og livssynsamfunn fått tilskudd både fra staten og kommunene.

Med den nye trossamfunnsloven som trer i kraft ved nyttår, skal Den norske kirke, som eneste trossamfunn, fortsatt skal få penger både fra staten og kommunene. Andre tros- og livssynssamfunn vil heretter bare få tilskudd fra staten.

For å få til likebehandling mellom Den norske kirke og de andre tros- og livssynsamfunnene i et slikt system, må pengene kommunene bevilger til Den norske kirke rapporteres inn til staten, og legges til i statens beregningsgrunnlag, slik at den samlede statlige bevilgningen til de andre tros- og livssynsamfunnene inkluderer kompensasjon for de kommunale bevilgningene til Den norske kirke.

Dette forutsetter at beregningsgrunnlaget til kommunen er korrekt. Vi mener derfor at staten bør sende ut detaljerte retningslinjer til kommunene om hvordan tilskuddet for 2020 er beregnet, og aktivt følge opp enkeltkommuner der man vet det har vært avvik.

Hvis det ikke er mulig å gjennomføre et slikt opplegg i løpet av høsten 2020, bør departementet utsette iverksetting av ny finansieringsmodell i ett år, eller som et absolutt minimum, foreta stikkprøver for å sikre kvaliteten i utregningen av ny sats.

# Kirken og staten må bidra til opprydding av dobbeltmedlemmer

Videre mener vi det er viktig at alle tros- og livssynsamfunn fører et løpende medlemsregister og jevnlig rapporterer inn oppdateringer. Særlig er dette kritisk for små tros- og livssynsamfunn som kan risikere å havne under grensen på 50 medlemmer som er kravet for å være støtteberettiget i den nye loven.

Human-Etisk Forbund mener staten og kirken må ta sin del av jobben med å rydde opp i de 30.000 dobbeltmedlemskapene mellom tros- og livssynssamfunn. Fremdeles er det uklart om alle registrerte medlemskap i Den norske kirke er basert på samtykke, etter som Den norske kirke fikk utlevert en kopi av Folkeregisteret i 1998 som basis for sitt medlemsregister. Human-Etisk Forbund kontaktes mange ganger i året av personer som blir overrasket over å ha funnet ut at de i årevis har stått registrert i Den norske kirkes medlemsregister.