Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Landsstyret krever lik behandling av alle livssyn


Landsstyret i Human-Etisk Forbund vedtok følgende uttalelse på møtet 12. juni:

Human-Etisk Forbund er skuffet over at Stortinget/regjeringen fortsetter forskjellsbehandlingen av tros- og livssynssamfunn. Til tross for vedtaket om et såkalt «tydelig skille» videreføres særbehandling av Den norske kirke i stat og kommune. 

Stortinget har vedtatt endringer i kirkeloven slik at prestene og administrasjonen vil få Kirken som arbeidsgiver fra 2017. Lovendringene forplikter allikevel Den norske kirke til å:

  • være landsdekkende («Hvert sokn skal være betjent av prest»).
  • følge forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven.
  • forvalte gravferder på vegne av fellesskapet.

Presteutdanningen skal fortsatt være et statlig ansvar, og kommunenes ansvar for drift og vedlikehold av Kirkens bygninger og det kirkelige apparatet lokalt blir videreført.

Den norske kirke har synkende medlemstall. Livssynsmangfoldet i samfunnet øker, samtidig som det blir stadig færre troende i befolkningen. Til tross for dette, er Den norske kirke fremdeles en grunnlovsfestet «folkekirke» (Grl. §16). Dette sender et tydelig signal om at én religion er mer norsk og riktig, som ikke er moderne stat verdig.

Human-Etisk Forbund forventer at det vedtatte skillet mellom stat og kirke iverksettes i alle ledd og krever derfor at:

  • Regjeringen tar initiativ til en felles lov for tros- og livssynssamfunn som ivaretar likebehandlingsprinsippet.
  • Det blir slutt på både særlige plikter og rettigheter for Den norske kirke.
  • Kommunene overtar ansvar for gravferdsforvaltningen.