Hopp til hovedinnhold
Høringssvar

Lindrende behandling og omsorg


Human-Etisk Forbund har nylig sendt innspill til helse- og omsorgskomiteens stortingsmelding 24 (2019 – 2020): «Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve». 

Les hele innspillet her. 

Regjeringen ønsker å legge til rette for samarbeid med tros- og livssynsamfunnene slik at mennesker i institusjoner gis mulighet til å snakke med noen om åndelige og eksistensielle spørsmål.

Human-Etisk Forbund er positive til dette, og legger vekt på at den mangfoldige livssynsdemografien vi har i Norge krever et mangfoldig samtaletilbud. 

# Eksistensielle tanker er ikke sykdom

I Stortingsmeldingen heter det at det er «en verdimessig forskjell på å behandle sykdommen og å behandle mennesket med sykdommen.» Human-Etisk Forbund vil understreke betydningen av å ta på alvor eksistensielle tanker og følelser som kan oppstå i møte med sykdom.

Omstillingen fra frisk til syk er ofte en skjellsettende overgang som kan gå på identiteten løs. Denne overgangen kan aktualisere eksistensielle spørsmål om liv, død, lidelse og mening på en ny og mer intens måte. I et humanistisk perspektiv er dette normale tanker og følelser som ikke skal behandles, men rommes av kloke samtalepartnere.

Human-Etisk Forbund er tilfreds med ambisjonen om å åpne for et større mangfold i samtaletilbudet. Vi står klare for å bidra mer i dette arbeidet i årene som kommer. Les mer om våre humanistiske livsveiledere