Hopp til hovedinnhold
Høringssvar

Ny økonomiforskrift for Den norske kirkes sokn


Les hele høringssvaret til Barne- og familiedepartementet her. 

  • Den norske kirke må følge regnskapsloven 

Det er prinsipielt uheldig at Den norske kirke skal avlegge regnskap etter andre regler enn hva som hadde vært tilfelle dersom kirken fulgte bestemmelsene i regnskapsloven.

Human-Etisk Forbund mener samtidig at Den norske kirke må løses fra den kommunale mva-kompensasjonsordningen. Den norske kirkes organer bør inkluderes i mva-kompensasjonsordningen som gjelder for andre frivillige organisasjoner, jf. forskrift sist fastsatt av Kulturdepartementet 23. oktober 2018.

  • Det må skilles mellom drift av gravferdsplasser og menighetsliv

 Vi forutsetter at både kommunene i sine bevilgninger og de lokale kirkelige organene i sine regnskaper skiller tydelig mellom inntektene og utgiftene kirken lokalt har som gravplassmyndighet og som trossamfunn. Kirken bør ikke selv, som departementet presiserer, kunne flytte økonomiske midler fritt mellom de to formålene. Dette er ikke minst viktig fordi kommunenes bevilgninger til kirken også med ny tros- og livssynslov påvirker det offentlige tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn.

  • Departementet kan ikke fortsette å lage særregler for Den norske kirke

Fremfor å tilpasse offentlige regler til Den norske kirke, bør Den norske kirke tilpasse seg alminnelige lover og regler. Vi merker oss derfor at departementet vil komme tilbake til konsekvensene av å gå over til at Den norske kirke følger regnskapsloven, og ser frem til den varslede høringen om dette på et senere tidspunkt, helst om kort tid.