Hopp til hovedinnhold
Høringer

§ 18 i NRK-plakaten bør endres


Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Vi svarer på denne høringen fordi vi vil at NRK skal være for alle, og ikke ta stilling når det gjelder religion og livssyn.

Vi foreslår endringer i bare én paragraf.

Paragraf 18 sier i dag at NRKs tilbud skal «gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet».

Det er helt fint, men dette bør henge bedre sammen med det som står i paragraf 29.

Der står det at «NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet».

I paragraf 29 er det ikke noe unntak for personer eller grupper som er motivert ut fra religion og livssyn. NRK er altså forpliktet til å verne sin integritet og troverdighet også mot disse gruppene.

Ettersom dette er interessegrupper som historisk sett har hatt en sterk posisjon i NRK, foreslår vi at paragraf 18 får en liten endring, slik at den henger bedre sammen med paragraf 29. Vi foreslår at ny paragraf 18 blir slik:

«NRKs tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet på en ikke-forkynnende måte, i tråd med intensjonene i §29.»

Ut over dette har vi ingen endringsforslag og støtter resten av departementets forslag til ny NRK-plakat.

Les høringssvaret i sin helhet her.