Hopp til hovedinnhold
Høringer

Pensjonsforslag viderefører historisk urett


Human-Etisk Forbund kan ikke støtte at staten opprettholder eksklusive pensjonstilskudd til Den norske kirke.

Den norske kirke (Dnk) blir fra 1. januar 2017 formelt sett skilt fra staten ved at den blir et selvstendig trossamfunn og et eget rettssubjekt. Det innebærer blant annet at Dnk må ha en egenkapital, samt at den (i teorien) selv må dekke sine ansattes pensjonsutgifter.

I denne forbindelse sendte Kulturdepartementet i sommer ut to lovendringsforslag som innebærer unntak fra likebehandlingsprinsippet, ved at de holdes utenfor grunnlaget for beregning av støtte til øvrige tros- og livssynssamfunn:

  • Staten vil gi Den norske kirke et engangstilskudd for å opprette egenkapital.
  • Staten vil dekke pensjonsutgiftene som kirken har pådratt seg fram til 1. januar 2017.

Human-Etisk Forbund ble ikke invitert til å være høringsinstans. Ettersom forbundet blir berørt av disse forslagene, har vi likevel sendt et svar til departementet.

# Bryter med internasjonale konvensjoner

Staten har i alle år har dekket Den norske kirkes pensjonsutgifter uten å kompensere de andre tros- og livssynssamfunnene. Dnk har, som en del av staten, fått sine pensjonsutgifter dekket direkte av Statens pensjonskasse. Pengene har ikke gått via kirkebudsjettet og har derfor ikke blitt fanget opp av kompensasjonsordningen.

Denne historiske uretten videreføres i forslaget fra Kulturdepartementet. Dette innebærer at medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn må bidra til å bære disse utgiftene via skatteseddelen, uten at deres eget tros- eller livssynssamfunn får tilsvarende støtte.

Human-Etisk Forbund mener at forslaget er klart i strid med bestemmelser i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, samt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det bryter også med Stortingets enstemmige støtte til økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Vi kan ikke støtte dette.

Les vårt høringssvar til Kulturdepartementet (pdf)