Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Populisme truer demokratiske verdier


Uttalelse fra landsstyret: Human-Etisk Forbund protesterer mot enhver politikk som truer grunnleggende demokratiske rettigheter.

Følgende uttalelse ble vedtatt på landsstyremøtet i Human-Etisk Forbund 11.-12. februar 2017:

Universelle demokratiske verdier er truet. Alle som er opptatt av sentrale verdier som ytringsfrihet, demokrati, rettstatens prinsipper og menneskerettigheter, har grunn til å være bekymret over fremveksten av politisk populisme.

Human-Etisk Forbund oppfordrer norske myndigheter til å stå opp for demokratiske verdier og protestere mot all politikk som fratar mennesker frihet og menneskeverd.

Politisk populisme tilbyr for enkle løsninger på sammensatte utfordringer. Maktskiftet i USA gir daglig eksempler på dette: Pressefriheten trues, og et religiøst motivert innreiseforbud var i kort tid etablert. Vi ser også gjentatte forsøk på å tilsidesette og latterliggjøre domstolenes uavhengighet. Det som skjer i USA er en del av populistiske strømninger i hele den demokratiske verden.
Ytringsfriheten er truet, og dermed også retten til demokratisk deltakelse.

Feilinformasjon og propaganda skaper frykt for terror og bidrar til å spre mistro om innvandrere og flyktninger. Dette blir brukt bevisst av politiske grupperinger som ønsker å skape stigmatiserende fiendebilder. Et av populismens våpen er å sette «folket» opp mot «eliten», der populisten til enhver tid tar seg retten til å definere hvem som får lov til å tilhøre «folket».

Humanismen beskytter enkeltmenneskets frihet og rettigheter. Hvert menneske er født fritt og skal ikke diskrimineres på bakgrunn av opphav eller tilhørighet.

Human-Etisk Forbund protesterer mot enhver politikk som truer grunnleggende demokratiske rettigheter. Demokratiet må forsvares hver dag.