Hopp til hovedinnhold
Livssynsåpen by

Trond Enger inn i Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg


Oslo kommune har satt ned et eget tros- og livssynsutvalg. Generalsekretær i Human-Etisk Forbund Trond Enger blir med.

Byrådet i Oslo kommune har satt ned et utvalg som skal utrede hovedstatens tros- og livssynspolitikk. Tidligere prost i Den norske kirke, Trond Bakkevig, skal lede utvalget. Blant medlemmene finner vi generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, samt tidligere seremonisjef i forbundet, Lene Mürer. Hun har siden oktober 2017 vært direktør for Gravferdsetaten i Oslo kommune.

Opprettelsen av utvalget følger av et vedtak i Oslo bystyre fra januar 2018:

 «Det settes ned et bredt sammensatt utvalg som foretar en gjennomgang av Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk og fremmer forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet».

# Skal sikre livssynsåpen by

Byrådet vedtok torsdag 28. mars et mandat der utvalget bes komme med forslag til en helhetlig tros- og livssynspolitikk som skal ivareta alle Oslos innbyggere og sikre likebehandling.

Utvalget har i oppdrag å se på hvordan Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk bør utformes med utgangspunkt i grunnleggende menneskerettigheter som trosfrihet og ytringsfrihet, og sikre Oslo som en livssynsåpen by, innenfor gjeldende lov og regelverk.

# Utvalget har videre i oppgave å:

 • Foreta en gjennomgang av kommunens tros- og livssynspolitikk i dag.
 • Gjennomgå kommunens praksis i saker eller på områder som omhandler eller er relevant for tros- og livssynssamfunn, for eksempel i kommunale tjenester som barnehage-, skole- og helsesektoren, på beredskapsområdet, samt i kommunale tilbud på eksempelvis kulturfeltet. Utvalget kan gi anbefalinger om eventuelle felles prinsipper.
 • Gi anbefalinger til hvordan samarbeid og dialog mellom kommunen og tros- og livssynssamfunn om samfunnsutvikling og utfordringer kan sikres. Eksempler på områder kan være inkludering, ensomhet og fellesskap, og tros- og livssynsutøvelse.
 • Vurdere kommunens rolle i, og oppgave med, å sikre infrastruktur for tros- og livssynsutøvelse. 
 • Utvalget skal gjennomgå hvordan tros- og livssynsperspektivet er ivaretatt i Oslo kommunes gravferdsforvaltning.
 • Utrede økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.

# Følgende personer skal sitte i utvalget:

 • Trond Bakkevig (leder)
  Tidligere prost i Den norske kirke
 • Ingrid Rosendorf Joys (nestleder)
  Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn (STL)
 • Lene Mürer
  Direktør i Gravferdsetaten i Oslo kommune, tidligere seremonisjef i Human-Etisk Forbund.
 • Ingvill Thorson Plesner
  Religionshistoriker og seniorforsker ved Norsk senter for
  menneskerettigheter.
 • Omar Gilani
  Ansatt ved Senter for flyktninger og integrering i Bydel Gamle Oslo.
 • Sumeet Singh Patpatia
  En av intitativtakerne bak «Turbandagen» i Oslo.
 • Trond Enger
  Generalsekretær i Human-Etisk forbund.
 • Djamel Selhi
  Daglig leder i Det islamske forbundet (Rabita).

# Enger: – Bra at Oslo går foran

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er fornøyd med å ha fått plass i utvalget.

– Det er veldig bra at Oslo går foran i dette arbeidet. Hovedstaden vår er kanskje den mest mangfoldige av alle norske kommuner. Dermed settes også problemstillinger knyttet til tros- og livssynsmangfold mer på spissen enn i andre kommuner. Jeg gleder med til å sette i gang med dette nybrottsarbeidet for livssynslikestilling og menneskerettigheter, sier han.

Han legger til at under 50 prosent av innbyggerene i Oslo er medlem i Den norske kirke, rundt tjue prosentpoeng lavere andel enn landsgjennomsnittet. Samtidig er 28 prosent ikke med i noe tros- eller livssynssamfunn. 

– Dette krever at kommunen endrer sine tilbud i tråd med mangfoldet. Tiden for særbehandling og privilegier er forbi, sier han. 

Les hele vedtaket fra Oslo kommune