Hopp til hovedinnhold
Høringssvar

Vil ha religionsundervisning for yrkesfagene


I nylig innsendt høringssvar vedrørende opplæring i videregående skole påpeker Human-Etisk forbund at all undervisning må være livssynsnøytral, og vi støtter at det i yrkesfagene gis opplæring innenfor den humanistiske fagkrets.

Lied-utvalget ble satt ned av Kunnskapsdepartementet, og har hatt som oppgave å utrede muligheter innenfor videregående opplæring. I juni sendte Human-Etisk Forbund inn et høringssvar til forslagene i NOU 209 25 Med rett til å mestre. 

Human-Etisk Forbund støtter utvalgets forslag om økt innslag av humanistiske fag. Religion, livssyn og etikk har en viktig plass i skolen. Human-Etisk Forbund var selv de første som underviste ungdom i verdensreligionene gjennom det som den gang het Borgerlig konfirmasjon.

Human-Etisk Forbund ønsker et religions- og livssynsfag der verdensreligionene og store, ikkereligiøse livssyn som humanisme blir gitt mer sentral plass. Dette bør også romme utvalgets ønske om fagene etikk og kritisk tenkning, samt filosofi. Dette vil også være i tråd med unges egne holdninger, hvor KIFI-rapporten «Tro, tillit og toleranse (2017)» viser at kun 48% i aldersgruppen 16-19 år føler tilhørighet til et religiøst samfunn eller tro.

Les høringssvaret i sin helhet her.