Hopp til hovedinnhold

20.03

Årsmøte i HEF Oslo

Human-Etisk Forbund
Brugata 19 , 0186 Oslo

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i HEF Oslo. Som medlem har du stemmerett på årsmøtet.

Innkommende saker må være mottatt av styret innen 10. mars. Du kan sende forslag på e-post til oslo@human.no.

# Saksliste

 • Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 02/24 Konstituering, valg av ordstyrer og referent og to protokollunderskrivere
 • Sak 03/24 Årsmelding 2023 (vedlegg)
 • Sak 04/24 Regnskap 2023, årsoppgjørsrapport for 2023 (vedlegg)
 • Sak 05/24 Innkomne saker: Innstilling til vedtak årsmøtet 2024: «Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. To styremedlemmer har i fellesskap signaturrett. Styret gis mandat til å utnevne prokura ved behov.»
 • Sak 06/24 Valg av styret, revisor og valgkomite

Forretningsorden

Årsmøtets forretningsorden må vedtas av hvert årsmøte. Inntil slikt vedtak er fattet, gjelder forretningsorden fra forrige årsmøte. Forretningsorden kan ikke være i strid med Human-Etisk Forbunds vedtekter.

Fellesvedtektenes § 3b som omhandler årsmøte i regionlag uten lokallag:

Regionlagets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer skal innkalles skriftlig til årsmøtet med minst en måneds varsel.

Årsmøtet vedtar selv sin forretningsorden og saksliste.

Alle medlemmer av regionlaget som er til stede har stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet behandles regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges regionlagsstyre, valgkomité, delegater til landsmøtet og revisor.

Innkomne forslag kunngjøres for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 300 medlemmer krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles.

Forretningsorden for årsmøte i HEF Oslo regionlag:

 • Til å lede møtet velges én møteleder (også kalt ordstyrer eller dirigent)
 • Det velges én referent og to protokollunderskrivere.
 • Forslag skal leveres skriftlig. Forslag skal inneholde forslagstillers navn. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt eller en sak er ferdigbehandlet.
 • Møteleder foreslår voteringsorden.
 • Avstemning foregår ved å vise stemmetegn. Skriftlig avstemning kan brukes når møteleder finner det påkrevd eller når et medlem ber om det.
 • Før hver avstemning presenteres de enkelte forslag.
 • Medlemmer i Oslo regionlag har tale-, forslags- og stemmerett.
 • Møteleder foreslår all praktisk tilrettelegging av møtet som eksempelvis taletid, lukking av møtet og utvide talerett (for gjester eller ansatte). Årsmøtet stemmer for eller mot forslagene.


Dokumenter