Hopp til hovedinnhold

27.02

Årsmøte i Stjørdal lokallag

Velkommen til årsmøte i Stjørdal lokallag 2024

Frivillighetssentralen Stjørdal
Krogstadsveg 2 , 7500 Stjørdal

Innkommende saker må være styret i hende innen 19. februar. Forslag sendes til styreleder Morten Moa på e-post til morten.moa@outlook.com

# ##Foreløpig saksliste

Sak 01/2024: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/2024: Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 03/2024: Årsmelding for 2023

Sak 04/2024: Regnskap for 2023

Sak 05/2024: Innkomne saker

Sak 06/2024: Valg av delegater til regionårsmøtet (4 personer)

Sak 07/2024: Formell nedleggelse av lokallaget

Om Sak 7 Formell nedleggelse av lokallaget

Det sittende styret foreslår å formelt legge ned lokallaget som egen organisasjonsenhet. Lokallaget vil fremdeles bestå som i dag, men da som et lag uten formelle krav til organisering og rapportering.

Dette er en organisasjonsform som er vedtatt av Landsmøtet i HEF og gir lokallagene mulighet til å fokusere på sitt arbeide som lokallag uten de krav som stilles som en selvstendig organisasjon. Dette innebærer at lokallaget inkluderes som en underavdeling av regionlaget. Lokallagets drift, arrangering av seremonier og andre aktiviteter vil fortsette som før i regi av lokallaget og tilhørende utvalg, og informasjon til medlemmer og brukere vil fortsatt formidles på samme måte som i dag.

Det må utpekes en kontaktperson for lokallaget, som vil ha hovedansvar for kontakt med regionlaget og samkjøring av lokale aktiviteter.

Administrasjonen i Region Midt vil fortsatt sørge for å opprettholde kontakten mellom lokallaget og utvalgene for å bistå med gjennomføringen av praktiske oppgaver.

Her kan du laste ned årsmelding 2023

# ##Vel møtt!