Hopp til hovedinnhold

15.02

Årsmøte i Tønsberg lokallag

Velkommen til årsmøte i Tønsberg lokallag 2024

Humanismens hus
Møllegaten 12 , 3111 Tønsberg

Innkommende saker må være styret i hende innen 8. februar. Forslag sendes på e-post til camilla.velle@hef.no

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker:
  1.      Styret foreslår:«Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves.  Ny signatur tildeles to styremedlemmer i fellesskap.»
  2.       Reidar Einarsen fremmet dette forslaget for årsmøtet i 2023:Forslag om navneendring. Som følger:«Det foreslås at lokallaget endrer navn til Human-Etisk Forbund Tønsberg, Færder og Horten lokallag»Begrunnelse:Årsaken til at laget valgte å hete Tønsberg lokallag var at området man dekket hadde flere kommuner (som Stokke, Revetal og deler av Andebu). Nå, etter flere kommunesammenslåinger og endringer i lagets geografiske områder står vi igjen med kommunene Tønsberg, Færder og Horten.Da blir ikke navnet uforholdsmessig lang, selv om det er 3 ord mer enn bare Tønsberg.Undertegne har mottatt henvendelser om en slik navneendring. Tanken er at medlemmer i Horten og Færder vil kjenne mer tilhørighet. De blir synliggjort og inkludert. Vedtak (på årsmøte i 2023): «Lokallagets navn forblir uendret. Saken utredes og fram til neste årsmøte.» Styret foreslår:«Lokallagets navn forblir uendret.»
  3. Fra Steinar Wangen:"Jeg ønsker det reises en debatt om aktiv dødshjelp.Jeg ønsker at Tønsberg lokallag tar et tydelig standpunkt og at det meldes inn til forbundet sentralt. Jeg har fått meg at humanistisk ungdom sier ja til frivillig aktiv dødshjelp og da tror jeg organisasjonen er best tjent med at vi står samlet."Styrets innstilling: "Saken tas opp i det kommende året."
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

I forbindelse med årsmøtet vil det også bli presentasjon av lokallagets arbeid i STL og Internasjonalt Utvalg

Enkel bevertning (kaffe/te, kake og frukt)

Her kan du laste ned årsregnskap 2023

Her kan du laste ned revisjonsberetning

# Vel møtt!