Hopp til hovedinnhold

Hva er humanisme?

Humanisme er en måte å forstå verden på som setter mennesket i sentrum – ikke en allmektig skaper.

# Humanisme som livssyn

Det humanistiske livssynet baserer seg på fornuft og erfaring, kritisk tenkning, medmenneskelighet og etiske verdier.

Et livssyn handler om: 

Mange er humanister uten at de selv tenker over det, eller definerer seg som det. Kanskje det også gjelder deg?

# Humanismens tre grunnsteiner

De fleste humanister har noen oppfatninger, verdier og holdninger til felles.  

I grove trekk kan humanisme sies å bygge på tre grunnsteiner: 

Hvordan kan vi vite hva som er sant eller virkelig?

Hva er rett og galt?

Hvordan finne mening i livet?

# Hva mener humanister om mennesket?

Humanister mener at verden og mennesket er blitt til ved naturlig utvikling (evolusjon). Mennesket er en del av naturen. Vi har utviklet oss fra andre arter og har en rekke likheter og fellestrekk med andre livsformer.

Mennesket er likevel unikt i sin evne til å tenke rasjonelt og reflektere over eget liv. Det som skiller oss fra andre levende vesener er vår selvbevissthet  – som gir oss muligheten til å fatte frie og ansvarlige valg.

Vi mennesker er sårbare og avhengige av hverandre, selv om vi kan ta egne valg. Det vil si at vi må lære av hverandre og vise medmenneskelighet og solidaritet.

Humanister ser på alle mennesker som verdifulle, med iboende menneskeverd. Vi har derfor en plikt til å behandle hverandre som likeverdige og verne om andres frihet og rettigheter.

# Hva vil det si å være en humanist?

Humanisme som livssyn handler om hva du tror på og står for – og om hvordan du ønsker å leve ditt liv i samfunn med andre.

En humanist har ikke nødvendigvis svar på alle livets spørsmål. Humanisme er en åpen og undersøkende holdning til livet, og svarene ulike humanister finner på eksistensielle og etiske spørsmål kan være ulike.

Å være humanist vil si å tro på de positive mulighetene vi mennesker har for å søke kunnskap og forståelse og skape gode fellesskap sammen. Samtidig betoner en humanist det ansvaret vi har for å stå opp mot og bekjempe alle angrep på menneskeverd, sannhet og frihet.

Mange har et humanistisk syn på livet uten å definere seg som humanist. Mener du at:

Da er sjansene stor for at du er en humanist!

# Kan jeg være religiøs og humanist samtidig?

Humanisme er ikke et begrep som kan låses til et bestemt livssyn. Det finnes mange med humanistiske verdier som samtidig har et religiøst livssyn.

Humanismen som kulturarv strekker seg langt bakover og har sine spede røtter i antikken. Den humanistiske tankeretning utviklet seg over lang tid og omfatter både kristne og sekulære (ikke-religiøse) tanker.

Det humanistiske livssyn som vi i Human-Etisk Forbund står for, kalles ofte livssynshumanisme eller sekulær humanisme. Det vil si en humanisme som defineres som ikke-religiøs – eller uten noen gud.

Mennesker kan dele positive verdier på tvers av religioner og livssyn. Det finnes i dag mange som fremmer humanistiske verdier også innenfor kristendommen, islam og i andre religioner. Dette gir muligheter for samarbeid og forståelse.

# Hvor kommer ordet humanisme fra? 

Humanisme kommer fra det latinske ordet «humanus» som betyr «menneskelig».

Den første gangen ordet ble brukt på engelsk, var i en trykksak fra 1589. Begrepet betegnet studiet av språk og kultur i gamle, førkristne samfunn, slik som antikkens Hellas. 

Ved starten av 1800-tallet var «humanist» ikke bare et ord for en person som studerte antikken, men for en som mente at samtiden kunne lære mye av disse samfunnene – både intellektuelt, kulturelt og sosialt. Humanisme handlet om å studere mennesket og menneskelig aktivitet, i det samtidige samfunnet og i tidligere tider. 

Da ordet «humanism» ble tatt i bruk på engelsk, fikk ordet tre ulike betydninger: 

Konfirmant snart?

Usikker på hva humanistisk konfirmasjon egentlig er? Få svar på spørsmålene dine her!