Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet skal beskrive de overordnede arbeidsmålene som landsmøtet vedtar for organisasjonen fram mot 2030.

Informasjonskatalog

  • Human-Etisk Forbunds styringsdokumenter skal være samlende dokumenter som alle ledd i organisasjonen føler delaktighet i, ansvarlighet for og stolthet over.

    Dokumentene skal være førende for strategier og planer for hele organisasjonen. De skal også gi inspirasjon og initiativ til å jobbe mot felles mål og ikke minst bidra til å styrke respekten for forbundets syn på ulike saker.

    Arbeidsprogrammet skal, sammen med Prinsipprogrammet og vedtektene, gi overordnede rammer for hvordan Human-Etisk Forbund innretter virksomheten og bruker ressurser for å nå sine mål. Arbeidsprogrammet skal beskrive de overordnede arbeidsmålene som landsmøtet vedtar for organisasjonen fram mot 2030.

# 1. Godt liv

HEF skal legge til rette for at humanister har tilgang på gode livssynstjenester, verdige markeringer av livets store overganger og livsveiledning gjennom hele livet.

1.1 Til stede gjennom hele livet

Å være et livssynsamfunn innebærer å være til stede for sine medlemmer gjennom alle livets faser ved å tilby et støttende fellesskap. HEF vil styrke sin tilstedeværelse gjennom å videreutvikle sitt seremoni- og livsveiledningstilbud, utvikle nye beredskap- og livssynstjenester og opprette en tettere dialog med sine medlemmer.

Gjennom møteplasser med rom for undring og refleksjon, veiledning, informasjon og støtte gir HEF medlemmene verktøy og ressurser til å navigere gjennom ulike utfordringer og faser i livet. HEF skal slik bidra til å øke medlemmenes trivsel og livskvalitet. Ved å legge til rette for dialog om eksistensielle temaer som lykke, kjærlighet og vennskap, vil forbundet dessuten gi humanister inspirasjon til å skape mening i egne liv.

1.2 Allmenngjøre seremoniene

HEF skal sikre alle som ønsker det tilgang til humanistiske seremonier ved livets store overganger. Humanistiske seremonier er virkelighetsnære, men høytidelige markeringer, og forbundet skal ha et åpent og bevisst forhold til innholdet i seremoniene. Som seremonileverandør skal HEF jobbe for å ivareta seremonienes rolle i samfunnet. Seremonier er viktige både for individets mulighet til å leve gode liv og for å ivareta forbundets rolle som livssynsamfunn. Dette forutsetter en parallell satsning på kvalitet og kapasitet.

Seremoniene må holde høy kvalitet for å være meningsfulle. De er et viktig verktøy for HEF til å sette ord på det humanistiske livssynet, og hvordan det er relevant i de livsfasene forbundet har seremonier knyttet til. For det enkelte medlem er dette en viktig del av deres utvikling som humanist.

Mennesker velger ikke seremonier i et vakuum, og både tradisjoner, forventninger og relasjoner legger føringer for deres valg. For at HEF skal lykkes med å ivareta seremonienes særpreg og stilling i samfunnet, må vi jobbe med en tilgjengeliggjøring av forbundets seremonier. De må treffe et enda bredere spekter av humanister enn de tidligere har gjort, og HEF må bygge kapasitet til å håndtere at flere velger organisasjonens seremonier.

1.3 Relevant innhold til rett tid

HEF vil at medlemmer og potensielle medlemmer skal oppleve HEF som relevant for deres livssituasjon gjennom hele livet. HEF må jobbe målrettet med å formulere budskap og lage et tilbud som treffer i ulike deler av livet, ut over kontaktpunktene forbundet har i seremoniene.

Dette blir spesielt relevant etter hvert som medlemsmassen blir mer mangfoldig og vokser. Ett redskap som kan hjelpe organisasjonen å oppnå dette er å bygge gode medlemsreiser. En medlemsreise er en beskrivelse av hele medlemmets opplevelse fra første møte med HEFs verdier og tjenester til etter at de har vært på et arrangement, besøkt nettsider eller på en annen måte betjenes av eller samhandler med forbundet. Det inkluderer alle kontaktpunkter underveis.

Det er viktig å forstå hva som er relevant og verdifullt for humanister i deres ulike livsfaser. Med utgangspunkt i en slik innsikt kan HEF bedre utvikle relevant innhold og budskap. Dette vil både kunne knytte medlemmene tettere til forbundet og styrke deres muligheter til å leve som humanister.

1.4 Tilgjengelig livssynssamfunn

HEF skal være et tilgjengelig livssynssamfunn uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og - uttrykk, legning, politisk ståsted, livssituasjon, etnisitet, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, alder, geografisk tilhørighet og lokal tilstedeværelse. HEF skal gjennom de til enhver tid hensiktsmessige kanaler ytterligere styrke kommunikasjonen med eksisterende og potensielle medlemmer. Digitale plattformer, som nettsidene og sosiale medier, gir HEF mulighet til å tilby relevant og god informasjon om det humanistiske livssynet og organisasjonens hjertesaker og aktiviteter, i stor grad tilpasset det enkelte medlems eller den enkelte mottakers behov, preferanser og livsfase.

Digitalt innhold bidrar til mening og verdi, også for de medlemmene som ikke benytter seg av tilbud om aktiviteter eller seremonier. Ved å bruke digitale plattformer kan HEF i tillegg raskere tilpasse seg medlemmenes behov.

# 2. Godt samfunn

HEF engasjerer seg i samfunnet for å skape et samfunn der alle er inkludert på sine egne premisser.

2.1 Styrke humanismen som livssyn

HEF skal arbeide kontinuerlig og grundig med å utvikle det humanistiske livssyn. Dette vil skje gjennom en rekke livssynsaktiviteter, som debatter, arrangementer, digitalt innhold, bokutgivelser, internasjonalt samarbeid osv.

Forbundet kan spille en unik rolle i den nye tros- og livssynsvirkeligheten som vokser fram i dagens Norge, som blir stadig mer mangfoldig. Forbundet har både en lengre erfaring som minoritetslivssyn og en nyere erfaring med at våre verdier og synspunkter kan vinne bredere oppslutning, også i majoriteten av befolkningen. HEF skal bidra konstruktivt til samfunnsdebatten og i utviklingen av det mangfoldige og moderne Norge.

HEF skal stå opp mot antihumanistiske krefter i samfunnet, som ekstremisme og konspirasjonsteorier, og de som jobber mot rasjonalitet og universelle menneskerettigheter, og reagere når det er nødvendig.

2.2 Åpent demokratisk samfunn

HEF skal være en sterk samfunnsaktør og tydelig støttespiller for det liberale demokratiet, rettsstatsprinsipper og det mangfoldige og tolerante samfunnet. Samtidig skal HEF jobbe for en åpen, kritisk, saklig og rasjonell samfunnsdebatt med høy toleranse for uenighet.

Som en stor organisasjon har HEF kapasitet og kompetanse til å jobbe grundig med både smale og brede saker, standpunkter og samfunnsutfordringer. Forbundet skal dele sine perspektiver, og være aktive pådrivere for kritisk tenkning, fordomsbekjempelse og fellesskapsutvikling. Slik vil HEF være en premissleverandør i samfunnsdebatten.

Gjennom en ansvarlig tilnærming skal forbundet utøve innflytelse på politikk og relevante samfunnsspørsmål. Dette fordrer å bygge nettverk og samarbeid, samt å hele tiden videreutvikle kunnskap for å finne løsninger på utfordringer. Godt samarbeid og synlighet på HEFs synspunkter gir innflytelse og mulighet til å påvirke beslutningstakere til å ta valg som skaper positive endringer i samfunnet.

HEF er en unik forkjemper for etiske og humanistiske verdier i det offentlige ordskiftet. Å være en tydelig stemme er en viktig del av forbundets oppdrag.

2.3 Et livssynsåpent samfunn og en likebehandlende stat

Et godt samfunn må være livssynsåpent og mangfoldig, og bygge på likebehandling som prinsipp. Norge er i dag langt mer mangfoldig enn da mange av de offentlige ordningene ble etablert, og tiden er overmoden for å etablere gode løsninger for nåtidens og framtidens samfunn i Norge.

Forbundets standpunkter må utvikles av, og forankres i medlemsdemokratiet, og så formidles til befolkningen, medlemmene, politikere, myndigheter og andre aktører. HEF må offensivt fremme løsningsforslag tidlig i debattene. Fokus må være å vise fram de gode løsningene for et mangfoldig og livssynsåpent samfunn og en sekulær stat, ikke negative beskrivelser av de gjeldende ordningene.

HEFs prioriteringer må tilpasses til hva det er mulig å oppnå i et skiftende politisk landskap. Alle forbundets meninger og langsiktige forbedringsforslag skal vises fram, men kreftene må hovedsakelig konsentreres og planlegges inn der hvor det er mulighet for gjennomslag og endring på kortere sikt.

2.4 En sterk internasjonal humanistbevegelse

Som verdens største humanistorganisasjon har HEF et spesielt ansvar for å støtte og bygge den internasjonale humanistbevegelsen.

Forbundet er en aktiv samarbeidspartner med humanistorganisasjoner i andre land, både i Norden, i Europa og globalt. Gjennom medlemskapet i Humanists International (HI) arbeider

HEF aktivt for å gjøre HI mer slagkraftig. Bidrag til kapasitetsbygging av europeiske humanistorganisasjoner, og deres evne til å dekke den økende etterspørselen etter humanistiske tjenester, fører til en sterkere global humanistbevegelse.

HEF vil sammen med andre menneskerettighetsaktører fortsette å samarbeide med norske myndigheter for at Norge skal bidra til å spre menneskerettigheter, liberalt demokrati og rettsstatsverdier i andre land.

# 3. Lokal tilstedeværelse

HEF skal ha en lokal tilstedeværelse med et høyt aktivitetsnivå basert på medlemmenes ønsker.

3.1 Økt aktivitet

Livet leves lokalt, også i Human-Etisk Forbund (HEF). At forbundet er en del av mangfoldet i et lokalsamfunn, har betydning og verdi i seg selv. For et livssynssamfunn er lokal tilstedeværelse og lokalt fellesskap viktig. Lokal tilstedeværelse gir medlemmer som ønsker det et fellesskap og en arena for å samles og omgås. Derfor er det viktig at forbundet er til stede og synlig i hele landet hele året.

Flere, og gjerne faste, aktiviteter lokalt vil bidra til å øke medlemmenes engasjement og tilhørighet. Det er gjennom aktivitetene vi skaper møteplasser, inkluderende fellesskap og deltakelse.

3.2 Aktivitet som engasjerer

Det er viktig at lokale tilbud baserer seg på innsikt i hva medlemmene ønsker seg og benytter.

Gjennom kunnskapsinnhenting får HEF innsikt i medlemmenes ønsker og behov, noe som bidrar til å utvikle og forbedre tilbudene over tid. Denne kunnskapen skal brukes til å tilpasse aktivitet for å møte disse behovene, og dermed gjøre tilbudene mer relevante. Dette vil bidra til å styrke lokal tilhørighet og samfunnsengasjement.

3.3 Kort vei til aktivitet

HEF skal ivareta og engasjere frivillige, rekruttere flere frivillige, og videreutvikle forbundets tilbud. Derfor må det være enkelt å engasjere seg, og terskelen for å være aktiv må være lav. Frivillige skal, uavhengig av hvor de bor i landet, ha en mest mulig lik opplevelse av veien fra engasjement og initiativ til aktivitet og gjennomføring.

Forbundet må synliggjøre ulike muligheter for frivillighet. Det må være enkelt å forstå hvordan man kan komme inn, finne sin plass, og bidra. Tydelig og tilgjengelig informasjon, felles rolle- og oppgavebeskrivelser, en tydelig ansvarsfordeling og et apparat for støtte og veiledning, skaper gode rammevilkår for frivillighet.

3.4 Humanismens hus i hele landet

Et eget hus bidrar både til å styrke den lokale tilhørigheten og gjør det enklere å både opprette og delta på et mangfold av aktiviteter.

Når flere humanister organiserer seg i HEF, utvides forbundets økonomiske handlingsrom. Dette må HEF forvalte på en forsvarlig og langsiktig måte, blant annet gjennom investeringer i egne hus. Etableringen av Humanismens hus rundt om i landet vil synliggjøre at HEF som livssynssamfunn ikke bare er til stede ved livets store merkedager, men også i folks hverdag.

HEF skal anskaffe og sette i drift egnede lokaler spredt over hele landet som skal fungere som positive sosiale arenaer, gjennom å styrke eksisterende aktivitet og legge til rette for ny aktivitet som ikke lar seg gjennomføre i dag..

En satsing på egne hus skal ikke gå på bekostning av eksisterende aktivitet, men gjennomføres ved å ta i bruk overskuddet HEF har gjennom løpende drift. I 2030 skal HEF ha etablert Humanismens hus 25 steder rundt om i landet.

# 4. God organisasjon

HEF skal være en attraktiv og bærekraftig organisasjon med engasjerte frivillige.

4.1 Attraktiv organisasjon

HEF skal være en attraktiv organisasjon å være frivillig i. Potensielle frivillige kan ha ulike motivasjonsfaktorer. Mange finner motivasjon i engasjementet for HEFs livssyn og hjertesaker. Noen finner glede i å være en del av en god organisasjonskultur, eller å få spennende og meningsfylte verv og oppgaver. Andre igjen ønsker personlig utvikling, eller å være en del av et fellesskap. HEF må lykkes i å kommunisere ut hva man får av å være aktiv i HEF, både til potensielle og eksiterende frivillige. HEF må også lykkes i å kommunisere ut at man kan være frivillig i HEF på ulike premisser og med ulike motivasjonsfaktorer.

HEF må ha en tydelig visjon og klare mål, samt en struktur og kultur som gjør det mulig for frivillige å jobbe mot disse målene. Frivillige skal kunne se og forstå både helheten og sin rolle i denne. Godt samarbeid og god samhandling mellom de frivillige og administrasjonen er av stor betydning for å nå fastsatte mål og ivareta forbundets verdier.

Ved å tiltrekke og beholde kvalifiserte og motiverte frivillige, vil det bli enda mer attraktivt å være aktiv i forbundet. Dette vil igjen kunne gjøre det enda enklere for forbundet å utvikle og utvide sin tilstedeværelse på en måtte som er tilpasset medlemmenes behov og endringer i samfunnet.

4.2 Opplæring og utvikling i alle roller

HEF er en organisasjon med mange roller som krever kompetanse som ikke er særlig utbredt i samfunnet, spesielt knyttet til seremoniene. De frivilliges bidrag blir forbundets lokale avtrykk mange steder i landet. Det er viktig at de frivillige er kompetente, trygge og ivaretatt av organisasjonen. HEF er avhengig av god opplæring og oppfølging av alle frivillige. God opplæring bidrar til å øke frivilliges kompetanse, ferdigheter og kunnskap om oppgavene de skal utføre. God oppfølging bidrar til at de frivillige får trygghet i rollen sin.

Frivillige i HEF trenger ulik grad av opplæring, oppfølging og oppdatering tilpasset til rolle. I tillegg til kursing er det i en del verv nødvendig med kvalitetssikring av kompetanse. En kursstige støttet av regelmessige faglige samlinger av høy kvalitet vil sikre kompetente og trygge frivillige, og gjøre HEF i stand til å løse sine oppgaver på en profesjonell måte.

4.3 Rett person på rett plass

For å kunne løse sine oppgaver er det viktig for HEF å gi riktig oppgave til riktig frivillig. For å lykkes i dette må forbundet finne ut hvem de frivillige er, hva de er interessert i å bidra med, og hvilke erfaringer og hvilken kompetanse den enkelte frivillige har med seg. Med dette grunnlaget vil HEF bedre kunne veilede dem inn i riktig rolle.

Et viktig premiss for å kunne besette roller med rette frivillige er å ha klare definisjoner av hva som inngår i de forskjellige rollene. Klart definerte rollebeskrivelser skal foreligge for alle roller, og dersom nye roller opprettes skal det følge med en rollebeskrivelse. Dette innebærer også en beskrivelse av hvordan ulike roller samhandler med administrasjonen, noe som vil gjøre dette samarbeidet mer forutsigbart.

Å lykkes med å rekruttere rett frivillig til rett oppgave har vinninger for forbundet. De som opplever mening i det de gjør vil være mer tilfredse og forbli lenger. Frivillige som blir over tid viser ofte en mobilitet over i flere roller og økt ansvar, og det har en verdi for forbundet med frivillige som kjenner bredden av virksomheten.

4.4 Bærekraftig organisasjon

Humanister har som grunnleggende verdi å respektere og ivareta menneskets verdighet og livskvalitet. Dette inkluderer også å sikre et sunt og bærekraftig klima og miljø for nåværende og kommende generasjoner. Miljøet påvirker alle aspekter av menneskets liv, inkludert helse, økonomi, sosiale relasjoner og livskvalitet generelt. Derfor er det viktig for humanister å bry seg om miljøet og jobbe for å bevare og beskytte det, for oss selv og andre arter.

Det viktig for HEF å velge kunnskapsbaserte og gode bærekraftige løsninger. Ved å bidra til bærekraftig utvikling tar forbundet hensyn til miljøet og samfunnsansvaret, bevarer ressurser og reduserer klimagassavtrykk.

Mange mennesker opplever stor avmakt i møte med klima- og miljøutfordringene. HEF kan ta et tydeligere samfunnsansvar ved å vise at bidrag for miljøet gjort av enkeltpersoner eller sammen i et livssynsfellesskap utgjør en positiv forskjell. Dette er også i tråd med en grunnleggende humanistisk tro på vår alles evne og ønske om å ta gode valg.