Hopp til hovedinnhold

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet for 2021-23 beskriver de prioriteringer som landsmøtet vedtar for organisasjonen.

Livssynssamfunnet

Human-Etisk Forbund (HEF) er et humanistisk livssynssamfunn som både skal ivareta egne medlemmer og ta ansvar i samfunnet vi er en del av. Å skape fellesskap og tilby seremonier og andre livssynstjenester er noen av forbundets hovedoppgaver.

Livssynsfellesskap og humanisme

Livssyn handler om livets store spørsmål, og humanistiske livssynsfellesskap er møteplasser der mennesker møtes for å undre seg og filosofere sammen. Når samfunnet blir stadig mer sekulært, er det viktigere å utvikle slike arenaer.

Livssynet humanisme er i stadig utvikling. Derfor må vi kritisk undersøke egne ideer og oppfatninger.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Humanistisk livsveiledning

Livsveiledning tilbys i offentlige institusjoner og i regi av tros- og livssynsamfunn. I offentlige institusjoner som høyere utdanning, sykehus, sykehjem, kriminalomsorg og forsvar fungerer livsveiledere som representant for sitt tros- eller livssynssamfunn.

Livsveiledning i form av eksistensiell omsorg tilbys også i regi av tros- og livssynssamfunn utenfor institusjonene. Denne formen for samtaletjenester kan tilbys av både profesjonelle ansatte og skolerte frivillige.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Samfunn og dialog

Ved å være en pådriver for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn bidrar HEF til å gjøre Norge mer inkluderende. Vi driver dialog med andre tros- og livssynssamfunn, utfordrer trange rammer for å være norsk og forsvarer retten til å være annerledes. Dette står ikke i motsetning til å kritisere undertrykkende tro og praksis når det er nødvendig.

Et humanistisk livssyn gir ikke entydige svar, men med ulike holdninger finner vi sammen for å utvikle humanistiske løsninger på nye utfordringer. Med utgangspunkt i at alle mennesker har lik verdi bruker vi kritisk tenkning i møte med nye etiske utfordringer, bl.a. fra bioteknologien og klimakrisen.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Menneskerettigheter

Et sterkt forsvar for menneskerettighetene, demokrati og rettsstatsprinsipper er det beste forsvar mot ekstremisme og totalitære ideologier, enten de er religiøse eller politiske.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Internasjonalt arbeid

Human-Etisk Forbund er en del av den internasjonale humanistbevegelsen. Vi har også et godt samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner.

Vi støtter internasjonalt arbeid mot kulturell, religiøs og livssynsbasert undertrykking.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Humanistisk ungdom

Humanistisk Ungdom (HU) er Human-Etisk Forbunds selvstendige ungdomsorganisasjon. Human-Etisk Forbund vil samarbeide med og gi økonomisk støtte til Humanistisk Ungdom slik at unge humanister har et eget sted å organisere sitt livssynsengasjement.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Interessepolitikk

Tros- og livssynsfrihet

Å selv velge og praktisere sitt livssyn, er en grunnleggende menneskerettighet. Toleranse for andres valg av livssyn utelukker ikke retten til å kritisere ulike livssyns tro og praksis

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt/region/lokalt:

Likestilling av livssyn

Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter er et solid verdigrunnlag for en sekulær stat, og det beste utgangspunkt for å oppnå likebehandling av alle innbyggere.

Livssynsfrihet sikres best ved at staten er nøytral i livssynsspørsmål.

Livssynslikestilling er bare mulig ved et reelt skille mellom stat og kirke. Selv om det har blitt gjort endringer i relasjonen mellom stat og kirke de siste årene, gjenstår mye av statskirkeordningen i lovverk og praksis.

Fullføre skillet mellom stat/kommune og kirke

Den norske kirke er fortsatt forankret i Grunnloven. Human-Etisk Forbund ønsker å endre Grunnloven slik at staten blir sekulær og alle tros- og livssynssamfunn likestilles.

Human-Etisk Forbund vil følge opp implementeringen av den nye loven om tros- og livssynssamfunn slik at våre standpunkter og interesser ivaretas.

Human-Etisk Forbund vil bidra aktivt til å videreutvikle en helhetlig offentlig livssynspolitikk. HEF vil ha en finansieringsform som sikrer likebehandling og et likt statlig tilskudd per medlem til alle tros- og livssynssamfunn, også Den norske kirke.

Human-Etisk Forbund aksepterer at Den norske kirke overtar eiendommer fra OVF, men dette skal bare være eiendommer som har en særskilt bruksverdi for Den norske kirke som trossamfunn.

Staten bør sikre at Den norske kirke ikke kan ta ut økonomisk gevinst fra de overførte eiendommene. Hvis dette likevel skjer, må verdioverføringen kompenseres til de andre tros- og livssynssamfunnene i tråd med likebehandlingsprinsippet.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Skole og barnehage

Målet vårt er at skole og barnehage skal likebehandle religioner og livssyn, og ha formål som ikke gir noe livssyn forrang. De årlige problemene med skolegudstjenester viser at det er en lang vei å gå før Den norske kirkes særstilling er avskaffet.

Kristendominansen i KRLE-faget gjør faget dårlig egnet som en framtidsrettet felles undervisning om religion, livssyn, etikk og filosofi.

Barnehageloven har den samme formålsparagrafen som opplæringsloven, men mangler rettigheter for barn og foreldre til å være fri fra forkynnende aktivitet i barnehagen.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Beredskap, sorg- og minnemarkeringer

Staten og kommunene må ta inn over seg at Den norske kirke ikke lenger er samlende for innbyggerne i Norge. Human-Etisk Forbunds mål er at myndighetene arrangerer reelt inkluderende og samlende sorg- og minnemarkeringer etter nasjonale og lokale kriser, katastrofer, ulykker og liknende.

HEFs livsveiledere i sykehus blir i kraft av sin stilling del av den offentlige kriseberedskapen. På lengre sikt er ambisjonen at alle de humanistiske livsveilederne, uavhengig av institusjonstilknytning, skal inngå i offentlig kriseberedskap.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Gravplasser og seremonirom for alle

Alle i Norge skal ha tilgang til verdige, offentlige seremonirom for å markere livets store overganger. Et livssynsåpent seremonirom er nøytralt og fleksibelt utformet.

Human-Etisk Forbund mener at gravplassene må være en kommunal oppgave

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Seremonier

De fire seremoniene i Human-Etisk Forbund bygger på et humanistisk verdigrunnlag. Seremonitilbudene bidrar til å fremme bevissthet om og øke interessen for det humanistiske livssynet. De humanistiske seremoniene markerer viktige overganger i livet, og ivaretar tradisjoner.

Det skal legges til rette for at de humanistiske seremoniene er et landsdekkende tilbud og skal kunne tilbys alle som ønsker det. En tydelig humanistisk profil skal prege alle seremoniene.

Antall humanistiske navnefester, vielser og gravferder holder seg stabilt, Humanistisk konfirmasjon øker.

Inntil forbundets langsiktige mål om sivil ekteskapsinngåelse som generell ordning innføres, fortsettes arbeidet med å gjøre flere brudepar kjent med tilbudet om Humanistisk vigsel.

For Humanistisk gravferd og Humanistisk navnefest bør ambisjonen være en vesentlig økning av kjennskap til tilbudet, både når det gjelder egne medlemmer og befolkningen for øvrig. For å møte utfordringene konfirmasjon står overfor utarbeides det strategi for Humanistisk konfirmasjon.

Humanistisk navnefest

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Humanistisk konfirmasjon

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Humanistisk vigsel

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Humanistisk gravferd

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Organisasjonen vår

For å oppnå målene i Arbeidsprogrammet er vi avhengige av en veldrevet organisasjon.

Våre aktive medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte er en uvurderlig ressurs for Human-Etisk Forbund og en forutsetning for forbundets virksomhet. Arbeidet som gjøres i våre lokallag og på våre kontorer for utadrettede tjenester er gjensidig avhengig av hverandre.

Vi må bygge en organisasjon som understøtter lokalt arbeid, hvor samarbeidet mellom lokallagene og administrasjonen er et av fundamentene.

Opplæring, samhold og tilhørighet blant medlemmene

Vi skal skolere og motivere våre tillitsvalgte og frivillige. Som aktiv i HumanEtisk Forbund er man med på å ivareta organisasjonen både som livssynssamfunn, interessepolitisk og gjennom å tilby seremonier.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Rekruttering og pleie av nye medlemmer, tillitsvalgte og frivillige

Human-Etisk Forbund er i stadig vekst. Mange medlemmer gir forbundet legitimitet i vårt arbeid. Flere medlemmer gir oss enda større gjennomslagskraft og handlekraft enn vi allerede har.

HEF er en organisasjon som baserer sin virksomhet på frivillighet, og er avhengig av engasjement og innsats fra tillitsvalgte og andre frivillige.

Myndighetene og sivilsamfunnet markerer Frivillighetens år i 2022. Målene for markeringsåret er å øke deltakelse, mangfold, kunnskap og synlighet.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Kommunikasjon

Human-Etisk Forbund skal være tydelig, tilgjengelig og til stede. Vi skal fremme våre verdier gjennom å være relevante i samfunnsamtalen, og vi skal være der folk er. Kommunikasjonen skal bygge opp under forbundets mål om å tiltrekke nye og beholde eksisterende medlemmer.

Human-Etisk Forbund nasjonalt må ha kapasitet og kompetanse til å bidra til å fremme livssynsdebatt lokalt og til å sikre en jevn og relevant tilstedeværelse i egne kanaler, tradisjonelle medier og annonsering.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt:

Klima og miljø

Klima- og miljøsaken må sees i sammenheng med menneskerettigheter og rettferdighet globalt og på tvers av generasjoner.

Human-Etisk Forbund arbeider med utgangspunkt i Humanists International sin resolusjon om klimakrisen som vi var med å vedta i Reykjavik 2019.

Human-Etisk Forbund vil i perioden:

Nasjonalt:

Region/lokalt: