Hopp til hovedinnhold

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet for 2021-25 legger føringer for strategier og aktivitetsplaner for hele organisasjonen og presenterer vårt syn på de viktigste sakene for oss.

# Om humanisme som livssyn

Humanismens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring:

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd."

Humanismen er et demokratisk og etisk livssyn, basert på kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet.

Det humanistiske livssyn har ingen eviggyldige skrifter eller sannheter hevet over kritisk gransking og er uten forestillinger om guder og andre overnaturlige krefter. I

Norge er dette livssynet også kjent som humanetikk.

Humanister mener alle mennesker har ansvar for sine handlinger og valg, for hverandre og for kommende generasjoner.

Vi må alle arbeide sammen, og med andre, for det felles beste og ta inn over oss vårt felles ansvar for og avhengighet av natur og miljø. Humanister anser demokratiet og individets rettigheter for å være grunnleggende, rasjonelt begrunnede verdier.

# Om Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund (HEF) er et humanistisk livssynssamfunn, som skal være til stede for sine medlemmer gjennom hele livet, og jobbe for et samfunn der alle mennesker har frihet til å bestemme i sine egne liv.

Humanistiske seremonier er del av dette. Forbundet arbeider politisk for å fremme et livssynsåpent samfunn i en sekulær stat. HEF er en demokratisk ideell organisasjon, basert på et bredt frivillig engasjement.

HEF arbeider for å utdype og videreutvikle det humanistiske livssynet og for å legge til rette for at humanister kan praktisere sitt livssyn. Forbundet anser menneskerettighetene som uttrykk for sentrale verdier og idealer og et godt vern for menneskelig verdighet og mangfold.

HEF arbeider for at grunnleggende etiske verdier som respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet, toleranse og demokrati skal ligge til grunn for samfunnets politikk, i arbeids- og næringsliv, i utdanning og forskning og i den teknologiske utvikling.

HEF er del av den internasjonale humanistbevegelsen. En sterk internasjonal humanistbevegelse er viktig for å fremme og videreutvikle humanistiske verdier.

HEF har som mål å organisere flest mulig av de i Norge som identifiserer seg med livssynshumanismen. Humanistisk Ungdom (HU) er en viktig samarbeidspartner for HEF. HU er en interessepolitisk stemme i seg selv, og er sentral i rekruttering og aktivisering av unge humanister. HEF støtter derfor HUs virksomhet.

# Om seremoniene

Seremoniene er humanisme i praksis. De markerer de store overgangene i livet, som vi kjenner fra de fleste kulturer, til alle tider: fødsel, overgang fra barn til voksen, ekteskapsinngåelse og livets slutt. Forbundets seremonier er åpne for alle, og har en klar humanistisk profil.

Alle bør kunne velge seremonier som gjenspeiler deres egne verdier og eget livssyn. HEFs mål er at alle som ønsker det skal få tilbud om verdige og høytidelige humanistiske seremonier. Forbundets seremonier er derfor også en viktig del av arbeidet for livssynsfrihet og livssynslikestilling.

Humanistisk navnefest er en seremoni for å ønske barnet velkommen til verden. Vi feirer at barnet får sitt eget navn, kommer inn i en familie og blir en del av samfunnet.

Humanistisk konfirmasjon har som mål å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling. Vi markerer overgangsfasen fra barn til voksen, gjennom et kurs i livssyn og etikk og en seremoni som avslutning på kurset.

Humanistisk vigsel tar utgangspunkt i paret selv og de humanistiske verdier de ønsker å bygge sitt samliv på. Humanistisk vigsel bekrefter den juridiske og etiske avtalen paret inngår med hverandre og med samfunnet.

Forbundets langsiktige mål er at den juridiske delen av alle vigsler i Norge skal skje i offentlig regi og at tros- og livssynssamfunn kan bidra med en separat seremoni.

Humanistisk gravferd er en seremoni til minne om avdøde. Seremonien skal dekke de pårørendes behov for en personlig gravferdsseremoni basert på humanistiske verdier. Gravferdsseremonien stiller særskilte krav til verdige og egnede lokaler.

# Humanisme i samfunnet

# Demokrati og menneskerettigheter

HEF er en partipolitisk uavhengig livssynsorganisasjon, med plass til medlemmer med et bredt spekter av politiske holdninger; men humanismen står i klar motsetning til politiske ideologier som fremmer uvitenhet, umenneskelighet, ensretting og/eller ekstremistiske holdninger.

Humanister anser demokrati, rettsstat og menneskerettigheter for å være grunnleggende, rasjonelt begrunnede verdier. Vi er del av et fellesskap og har ansvar for våre medmennesker og for miljøet, både lokalt og globalt. Vi må sikre at planeten vår er beboelig for kommende generasjoner. *

Human-Etisk Forbund er engasjert i kampen for menneskerettighetene, ved å arbeide mot rasisme, undertrykking, sensur og totalitære politiske og religiøse ideologier som fremmer menneskeforakt og undergraver demokratiet. HEF vil at Norge skal ivareta sine menneskerettighets-forpliktelser.

Menneskerettighetene som verdigrunnlag for mellommenneskelig samhandling gjelder også internasjonalt. Human-Etisk Forbund støtter FNs og andre nasjonale og internasjonale aktørers arbeid for å utvikle, realisere og forankre menneskerettighetene som grunnlag for samhandling i verdenssamfunnet.

Klodens ressurser er begrenset. Noen av våre største etiske og sosialpolitiske utfordringer ligger i verdens langsiktige ressurs- og fordelingsproblemer og konfliktene rundt disse. Vi ønsker en mer rettferdig fordeling og bærekraftig bruk av jordens ressurser. Human-Etisk Forbund vil bidra til å fremme en bærekraftig utvikling i et generasjonsperspektiv.

Human-Etisk Forbund arbeider for et samfunn der alle har mulighet til å leve som den de er. Som det heter i Amsterdam-erklæringen fra 2002:

«Humanismens mål er at hvert enkelt menneske skal få mulighet til å bli den beste mulige versjonen av seg selv.»

# Ytringsfrihet og kritisk tenkning

Humanister oppfordrer til kritisk granskning av alle ideer og oppfatninger, også våre egne. Vi bør finne frem til de beste argumentene og tilstrebe å endre våre meninger og overbevisninger når det viser seg at vi tar feil. Ytringsfrihet er avgjørende for å kunne etterprøve meninger i åpen debatt. *

Kritisk tenkning er en evne som må læres og holdes ved like. Skolen spiller en avgjørende rolle i opplæringen i kritisk tenkning, som bør ha en sentral plass i alle fag, men også voksne kan ha godt av å bli bedre på kritisk tenkning. Respekt og forståelse for vitenskap og kritisk tenkning er en betingelse for samfunnsdebatten og et fungerende demokrati.

Vitenskap spiller en uvurderlig rolle i utviklingen av kunnskap og moderne teknologi og stiller oss overfor nye og komplekse etiske utfordringer. HEF vil delta i diskusjoner rundt praktisk anvendelse av ny kunnskap og bidra til en samfunnsutvikling der etisk refleksjon holder tritt med den teknologiske utviklingen.

Ytringsfrihet er en betingelse for et fungerende demokrati; både for at alle skal få slippe til med egne argumenter, og for at disse skal kunne brynes mot andres oppfatninger. For å kunne møte motargumenter, er vi avhengige av en fri og åpen debatt. Gjennom sin daglige virksomhet og i sine ulike publiseringskanaler bør HEF oppfordre til og legge til rette for utøvelse av kritisk tenkning i praksis.

Ytringsfrihet er en grunnleggende del av livssynsfriheten, men også en forutsetning for en fri og åpen religionskritikk. Debatten om ytringsfrihetens grenser er, både historisk og i dag, i stor grad en debatt om religions-kritikkens grenser. Kampen mot blasfemilover er blant humanist-bevegelsens fremste saker.

En humanistisk religionskritikk må være i tråd med humanistiske verdier. Et livssyn som setter mennesket i sentrum innebærer en forpliktelse til ikke selv å bruke, og tydelig å ta avstand fra, dehumaniserende språkbruk og argumentasjon.

Noen ganger er religionskritikk en etisk forpliktelse. Når religiøse praksiser på en utilbørlig måte innskrenker enkeltmenneskers frihet, krenker deres grunnleggende rettigheter eller brukes til å legitimere grove overgrep, er det humanisters plikt å si fra.

# Livssynslikestilling og sekularisme

Human-Etisk Forbund mener at alle borgere i Norge må ha lik rett til utøvelse av sitt livssyn, innenfor rammen av menneskerettighetene og norsk lov.

Vårt mål er en sekulær stat med full livssynsfrihet og respekt for menneskerettighetene i et mangfoldig, pluralistisk samfunn, med reell likebehandling på alle samfunnsområder.

Humanismen fremmer likeverd for alle. Humanister respekterer trosfriheten og alles rett til å velge eget livssyn. Staten bør være sekulær og ikke gi noe livssyn særskilte privilegier. *

Livssynsfriheten rommer trosfrihet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet. Livssynsfrihet inkluderer retten til frihet fra religion og livssyn.

For å oppnå målet om en livssynsnøytral stat, bør kirken reelt skilles fra stat og kommune. Grunnlovens paragraf 2, andre ledd, er tilstrekkelig som en samlende verdiforankring for samfunnet vårt: «Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Humanistisk livsveiledning er humanisme i praksis, og bidrar til at humanister kan praktisere sitt livssyn. I et mangfoldig, pluralistisk samfunn bør alle i offentlige institusjoner kunne velge en samtalepartner som gjenspeiler egne verdier og livssyn.

HEFs mål er å få humanistiske livsveiledere inn i offentlige institusjoner som sykehus og sykehjem, Forsvaret, kriminalomsorgen og universiteter og høgskoler, og å tilby humanistiske livsveiledningssamtaler og eksistensiell omsorg til medlemmer og andre som måtte ønske det.

Samfunnets institusjoner bør aktivt formidle de demokratiske og fellesetiske verdiene. Human-Etisk Forbunds mål er at offentlige skoler, barnehager og andre offentlige tilbud for barn og ungdom skal ha et livssynsnøytralt formål forankret i menneskerettighetene.

Human-Etisk Forbund mener at myndighetene må invitere til felles livssynsnøytrale eller livssynsåpne markeringer ved kriser og offentlige minnemarkeringer, slik at alle innbyggere kan få et tilbud om fellesskap i vanskelige situasjoner.

# Avslutning

Human-Etisk Forbund arbeider for et inkluderende og mangfoldig Norge, der Staten likebehandler alle livssyn, og der det er rom for hver og en til å leve som den man er.

Humanismen understreker at personlig frihet må kombineres med sosialt ansvar. Humanister vil bygge en verden ut fra ideen om frie individer med ansvar for samfunnet, og anerkjenner vår avhengighet av og ansvar for natur og miljø.

Vi er overbevist om at kreativitet, kritisk tenkning, vitenskapelige metoder og en etikk basert på forståelse og omsorg, gir oss de verktøy vi trenger for å skape en bedre verden og møte vår tids utfordringer.


* Fra Nordisk Humanistmanifest 2016