Hopp til hovedinnhold

Vedtekter

Våre lover og regler, som samtidig forklarer hva vi er og hva formålet vårt er.

# Vedtekter for Human-Etisk Forbund

# § 1 Formål

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn. Human-Etisk Forbund arbeider for å videreutvikle humanismen og bidrar til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet.

# § 2 Humanisme

Humanismen setter mennesket i sentrum, og har som mål å fremme selvstendighet, frihet og ansvar. Menneskerettighetene uttrykker sentrale verdier og idealer i livssynet og er et godt vern for menneskelig verdighet og mangfold. Etikken, menneskesynet og virkelighetsforståelsen i livssynet baserer seg på fornuft og erfaring, rasjonalitet, empati og medmenneskelighet.

Humanismen er uten religiøse og overnaturlige forestillinger.

# § 3 Virksomhet

Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom:

# § 4 Medlemskap og tillitsverv

Medlemsberettiget er alle over livssynsmessig myndighetsalder og som slutter seg til §§ 1-3.

Medlemmers barn under livssynsmessig myndighetsalder kan registreres som tilhørige.

Innmelding og utmelding skal skje skriftlig.

Sentralstyret kan fastsette nærmere bestemmelser om medlemskap.

Det kreves medlemskap i Human-Etisk Forbund, herunder Humanistisk Ungdom, for å være valgbar til tillitsverv i organisasjonen.

# § 5 Organisasjonsledd

Human-Etisk Forbunds organisasjonsledd er: landsmøtet, landsstyret, sentralstyret, regionlagene og lokallagene med og uten formalkrav. Regionlagenes geografiske omfang foreslås av de involverte lokallagene med og uten formalkrav og vedtas av landsstyret.

Et organisasjonsledd kan delegere myndighet til leddet under seg. Ansvaret forblir i det leddet som har foretatt delegeringen. Delegasjonen gjelder for den tidsperioden som er angitt, eller til den er tilbakekalt.

Et organisasjonsledd har rett til å gripe inn overfor vedtak i underordnede ledd dersom disse er i strid med overordnede vedtak. Et organisasjonsledd kan ikke overprøve vedtak i et overordnet ledd.

# § 6 Landsmøtet

Landsmøtet er Human-Etisk Forbunds øverste myndighet og gjennomføres hvert annet år. Landsmøtet innkalles av sentralstyret.

Landsmøtet består av delegater valgt av regionlagene blant deres medlemmer, og leder, samt to fra Humanistisk Ungdom, til sammen 93 delegater.

Regionlagenes delegater fordeles etter medlemstallet i regionene 1. januar samme år, men slik at hvert regionlag blir representert med minst tre delegater.

Sentralstyrets øvrige medlemmer og ansatte i Human-Etisk Forbund kan ikke velges som delegater.

Forbundets organisasjonsledd og generalsekretæren har forslagsrett til landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer som ønskes behandlet, skal være mottatt av landsstyret innen fem måneder før landsmøtet. Øvrige forslag skal være mottatt av landsstyret innen tre måneder før landsmøtet.

Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden og saksliste.

Prinsipprogram behandles hvert fjerde år. Arbeidsprogram behandles på hvert landsmøte.

Landsmøtet fastsetter medlemskontingent.

Landsmøtet velger sentralstyre, valgkomité og revisor. Leder og nestleder velges ved særskilt valg.

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret, sentralstyret eller minst halvparten av regionlagene krever det.

# § 7 Landsstyret

Landsstyret er Human-Etisk Forbunds øverste myndighet mellom landsmøtene.

Landsstyret består av regionlagslederne og sentralstyrets medlemmer. Regionlagets nestleder er første vararepresentant, andre vararepresentant velges blant de faste regionstyremedlemmene.

Humanistisk Ungdom har en representant med fulle rettigheter i landsstyret.

Human-Etisk Forbunds organisasjonsledd ved generalsekretæren har forslagsrett til landsstyret. Generalsekretæren innstiller til endelig saksliste.

Landsstyret vedtar selv sin forretningsorden og saksliste. Landsstyret skal vedta budsjett og godkjenne Human-Etisk Forbunds årsberetning og regnskap. Landsstyret behandler politiske saker og saker ellers nevnt i innkallingen. Landsstyret innstiller til landsmøtet.

Landsstyret oppnevner utvalg etter behov.

Ekstraordinært landsstyremøte holdes når sentralstyret eller minst fem regionlagsledere krever det.

# § 8 Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for Human-Etisk Forbunds drift og forvaltning av forbundets økonomi. Sentralstyret rapporterer til landsstyret.

Sentralstyret består av syv medlemmer, hvorav seks landsmøtevalgte medlemmer med to vararepresentanter i rekkefølge og ett styremedlem med vararepresentant, valgt av og blant de ansatte.

Humanistisk Ungdom har én representant som har møte-, tale- og forslagsrett i sentralstyret.

Human-Etisk Forbunds organisasjonsledd og generalsekretæren har forslagsrett til sentralstyret.

Sentralstyret vedtar selv sin forretningsorden og saksliste. Sentralstyret oppnevner utvalg etter behov. Sentralstyret ansetter generalsekretær.

# § 9 Vedtekter og vedtektsendringer

Landsmøtet fastsetter fellesvedtekter for regionlag og fellesvedtekter for lokallag med og uten formalkrav. Landsstyret kan gi dispensasjon fra disse vedtektene.

Endringer i Human-Etisk Forbunds vedtekter kan vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke og avholdne stemmer teller ikke med i stemmegrunnlaget.

# § 10 Oppløsning

Eventuell oppløsning av Human-Etisk Forbund kan vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtaket må deretter bekreftes av et påfølgende landsmøte ved alminnelig flertall. Det påfølgende landsmøtet innkalles med minst fire ukers varsel. Blanke og avholdne stemmer teller ikke i stemmegrunnlaget.

I tilfelle oppløsning, skal Human-Etisk Forbunds netto formue stilles til disposisjon for et humanistisk formål etter landsmøtets vedtak.

# Fellesvedtekter for regionlag

# § 1 Navn

Regionlagets navn er: Human-Etisk Forbund, (regionnavn) regionlag. Medlemmene av Human-Etisk Forbund, bosatt innen regionlagets grenser, er medlemmer av regionlaget.

# § 2 Virksomhet

Regionlaget er forpliktet av Human-Etisk Forbunds vedtekter. Regionlaget skal organisere og koordinere arbeidet med Human-Etisk Forbunds oppgaver innen regionen, jamfør forbundets vedtekter § 3.

Regionlaget er bindeledd mellom sine lokallag med og uten formalkrav, sentralstyret, og andre regionlag.

Regionlag baserer sin virksomhet på økonomiske bidrag fra Human-Etisk Forbund. Regionlag skal følge forbundets økonomiske retningslinjer.

# § 3a Årsmøte i regionlag med lokallag både med og uten formalkrav

Regionlagets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle lokallag, både med og uten formalkrav, skal innkalles skriftlig til årsmøtet med minst en måneds varsel.

Årsmøtet består av regionleder og delegater valgt av lokallagenes årsmøter og lokallag uten formalkrav sine medlemsårsmøter. Regionlagets årsmøte fastsetter antall delegater til neste årsmøte. Delegatene fordeles på lokallagene med og uten formalkrav i forhold til medlemstallet pr. 01.01., men slik at både lokallag med og uten formalkrav får minimum to delegater. Ansatte i Human-Etisk Forbund kan ikke velges som delegater.

Årsmøtet vedtar selv sin forretningsorden og saksliste.

På årsmøtet behandles regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges regionlagsstyre, valgkomité, delegater til landsmøtet og revisor.

Innkomne forslag sendes til delegatene senest en uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst halvparten av lokallagene med eller uten formalkrav krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles.

# § 3b Årsmøte i regionlag uten lokallag med eller uten formalkrav

Regionlagets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer skal innkalles skriftlig til årsmøtet med minst en måneds varsel.

Årsmøtet vedtar selv sin forretningsorden og saksliste.
Alle medlemmer av regionlaget som er til stede har stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet behandles regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges regionlagsstyre, valgkomité, delegater til landsmøtet og revisor.

Innkomne forslag kunngjøres for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 300 medlemmer krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles.

# § 4 Styret

Regionlagsstyret er ansvarlig for regionlagets drift.

Regionlagsstyret består av minst fem medlemmer og to varamedlemmer. Leder, nestleder og økonomiansvarlig velges ved særskilt valg.

Medlemmer til regionlagsstyret bør velges for en periode på to år og varamedlemmer for ett år.

Regionlagsstyret vedtar selv sin forretningsorden og saksliste.

Regionlagsstyret oppnevner utvalg etter behov.

# § 5 Oppløsning

Oppløsning av regionlaget kan bare skje med minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis på årsmøtet. Blanke og avholdne stemmer teller ikke med i stemmegrunnlaget.

I tilfelle oppløsning skal regionlagets netto formue disponeres av Human-Etisk Forbund.

# § 6 Minimumskrav

Fellesvedtekter for regionlag inneholder minimumskrav og kan bare endres av landsmøtet. Eventuelle tillegg kan vedtas av regionlagets årsmøte dersom de ikke opphever vedtektsfestede krav eller vedtak truffet av overordnet organisasjonsledd.

# Fellesvedtekter for lokallag med formalkrav

# § 1 Navn

Lokallaget med formalkravs navn er: Human-Etisk Forbund, (lokallagsnavn) lokallag. Medlemmer av Human-Etisk Forbund, bosatt innen lokallagets område, er medlemmer av lokallaget.

# § 2 Virksomhet

Lokallaget er forpliktet av Human-Etisk Forbunds vedtekter.

Lokallag med formalkrav skal organisere og koordinere arbeidet med Human-Etisk Forbunds oppgaver innen sitt geografiske område, jamfør Human-Etisk Forbunds vedtekter § 3.

Regionlaget fastlegger lokallagene med formalkravs geografiske virkeområde.

Lokallag med formalkrav baserer sin virksomhet på økonomiske bidrag fra Human- Etisk Forbund. Lokallag med formalkrav skal følge forbundets økonomiske retningslinjer.

# § 3 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkallingen skjer skriftlig eller kunngjøres gjennom Human-Etisk Forbunds kommunikasjonskanaler, med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet vedtar selv sin forretningsorden og saksliste.

På årsmøtet behandles regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges styre, bestående av leder og minst to styremedlemmer, valgkomité, delegater til regionlagets årsmøte og revisor.

Innkomne forslag kunngjøres for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan vedta om lokallaget skal være med eller uten formalkrav. Lokallag med et medlemstall på over 1,5% av forbundets totale medlemsmasse må i tillegg søke regionlagsstyret om dispensasjon til å bli et lokallag uten formalkrav.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst 10 % av medlemmene, alternativt 300 medlemmer, krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles.

# § 4 Styret

Styret i lokallag med formalkrav består av minst tre medlemmer. Leder velges ved særskilt valg på årsmøtet. Økonomiansvarlig og andre funksjoner kan konstitueres av styret selv på første styremøte.

Medlemmer til lokallagsstyret og varamedlemmer bør velges for en periode på to år.

Lokallagsstyret oppnevner utvalg etter behov.

Regionlagstyret kan gi dispensasjon for én årsmøteperiode fra bestemmelsene i denne paragrafen.

# § 5 Oppløsning

Oppløsning av lokallag med formalkrav kan bare skje med minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis på årsmøtet. Blanke og avholdne stemmer teller ikke med i stemmegrunnlaget.

I tilfelle oppløsning skal lokallaget med formalkravs netto formue disponeres av regionlaget.

Lokallag som ikke oppfyller kravene til styresammensetning i §3 og §4 kan oppløses av regionlagsstyret. Lokallag med formalkrav som fremdeles ønsker å organisere lokal aktivitet, vil gå over til å være et lokallag uten formalkrav. Dette vil kreve et vedtak fra regionlaget.

# § 6 Minimumskrav

Fellesvedtekter for lokallag med formalkrav inneholder minimumskrav og kan bare endres av landsmøtet. Eventuelle tillegg kan vedtas av lokallaget med formalkrav dersom de ikke opphever vedtektsfestede krav eller vedtak truffet av overordnet organisasjonsledd.»

# Fellesvedtekter for lokallag uten formalkrav

# § 1 Navn

Lokallaget uten formalkravs navn er: Human-Etisk Forbund, (lokallagsnavn) lokallag. Medlemmer av Human-Etisk Forbund, bosatt innen lokallaget uten formalkravs område, er medlemmer av lokallaget uten formalkrav.

# § 2 Virksomhet

Lokallag uten formalkrav er forpliktet av Human-Etisk Forbunds vedtekter. Lokallag uten formalkrav skal organisere og koordinere arbeidet til Human-Etisk Forbund i sitt geografiske område.

Lokallag uten formalkrav baserer sin virksomhet på økonomiske bidrag fra Human- Etisk Forbund og får sine budsjettrammer fra regionlaget.

Lokallag uten formalkrav skal følge forbundets økonomiske retningslinjer. Regionlaget beslutter lokallag uten formalkrav sine geografiske virkeområder.

# § 3 Medlemsårsmøte

Medlemsårsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Invitasjon skjer skriftlig, eller kunngjøres gjennom Human-Etisk Forbunds kommunikasjonskanaler, med minst 14 dagers varsel. Alle medlemmer i lokallaget uten formalkravs geografiske virkeområde inviteres.

Regionlaget er ansvarlig for å arrangere medlemsårsmøter for lokallag uten formalkrav.

Medlemsårsmøtet behandler valg av delegater til regionlagårsmøtet.

Leder/kontaktperson velges på medlemsårsmøtet eller kan alternativt utpekes av regionlagsstyret.

# § 4 Organisering

Lokallag uten formalkrav får mandat, fullmakt til å opprette utvalg, og budsjett fra regionlagsstyret.

Lokallag uten formalkrav bør å ha en arbeidsgruppe på minst tre personer for oppfølging og diskusjon av løpende saker og aktiviteter lokalt, men dette er ikke et krav.