Hopp til hovedinnhold

Humanistprisen

Humanistprisenen er en pris vi deler ut til en enkeltperson, gruppe eller organisasjon som har bidratt til å fremme humanistiske idealer og prinsipper.

# Statutter

1. Human-Etisk Forbunds pris utdeles til enkeltperson, gruppe eller organisasjon som bidrar til fremme av de humanistiske idealer og prinsipper i FNs menneske-rettighetserklæring. Prisen deles også ut til personer, grupper eller organisasjoner som gjennom kulturelle og/eller samfunnsmessige enkelthandlinger, prestasjoner eller sin virksomhet har synliggjort humanistiske verdier eller humanisme i praksis.

2. Prisen består av kr 100 000,- (etthundretusenkroner) og et diplom.

3. Landsstyret velger et utvalg på fem medlemmer som fortløpende vurderer innsendte eller andre forslag på prismottakere. Utvalget legger fram en begrunnet innstilling for sentralstyret, som beslutter pristildeling. Sammensetningen av utvalget vurderes hvert annet år, etter landsmøtets valg av sentralstyre

4. Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund har rett til å komme med forslag til prisvinnere. Muligheten til å fremme forslag kunngjøres jevnlig i forbundets medlemsblad og på forbundets nettsider.

5. Humanistprisen er en nasjonal pris. Prisen deles ut minst én gang hvert annet år.