Hopp til hovedinnhold

Valg 2023: Prioriterte politiske saker

Her finner du de politiske sakene som Human-Etisk Forbunds landsstyre har vedtatt å prioritere for å skape et livssynsåpent samfunn, der alle mennesker har frihet til å bestemme i sine egne liv.

# Hvorfor bør kommunene sikre livssynsåpne lokalsamfunn?

Det er bred politisk enighet om at Norge skal ha et livssynsåpent samfunn og at staten skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Human-Etisk Forbund mener at offentlige institusjoner og lovverk ikke skal favorisere noen religioner eller livssyn.

I 2012 vedtok Stortinget å løsne båndene mellom stat og kirke. Likevel har Den norske kirke fortsatt privilegier og står i en særstilling overfor stat og kommune.

Kommunene har ansvar for velferdstjenester for alle sine innbyggere, fra vugge til grav. Tros- og livssynssamfunnene følger også menneskene gjennom hele livet, og det er viktig at det er en god dialog mellom kommunene og de lokalt representerte tros- og livssynssamfunnene.

Det er et økende mangfold i befolkningens tros- og livssynstilhørighet. Hovedtrenden er likevel at befolkningen sekulariseres:

Kommunene må følge utviklingen og møte innbyggernes behov.

I likhet med staten bør kommunen være aktivt støttende overfor tros- og livssynssamfunn, og praktisere likebehandling. Det gjør kommunen best dersom den ikke har noen spesielle bindinger til Den norske kirke.

Når kommunen tilrettelegger for innbyggeres ulike behov kan den også tiltrekke seg nye innbyggere, som vil føle seg hjemme i det mangfoldige, livssynsåpne samfunnet kommunen har fasilitert.

For å få til dette bør kommunen utarbeide og vedta en helhetlig livssynspolitikk etter prinsippene presentert av Stålsett-utvalget.