Hopp til hovedinnhold

Inkluderende skoler og barnehager

Alle barn har rett til å tro og tenke det de selv ønsker, og bli respektert for det.

# Sikre livsnøytral undervisning og aktivitet i regi av den offentlige skolen

Mange steder blir barnehager og skoler invitert til gudstjeneste og kirkevandring, og kirken tilbyr egne trosopplæringsaktiviteter for de døpte barna på skolen i skolefritidsordningens (SFO) åpningstid. I Utdanningsdirektoratets veileder om skolegudstjenester står det at det er skoleeier som avgjør deltakelse på skolegudstjenester. Kommunene er skoleeiere for de offentlige skolene og kan derfor bestemme at skolene ikke skal delta på gudstjenester i skoletiden.

I 2007 ble Norge dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen omtaler deltakelse i religiøse aktiviteter som bønn, salmesang og gudstjenester på skolen, og domstolen uttrykte bekymring for den norske praksisen, spesielt for de yngste elevene. Som en følge av dommen oppfordret Kunnskapsdepartementet skolene til å være spesielt aktsomme overfor de laveste klassetrinnene. Dette er i liten grad fulgt opp i kommunene.

Kommunen vedtar rammeplan for SFO og kan legge føringer på hvem som får bruke skolebygget i SFOs åpningstid. Da Stortinget vedtok trosopplæringsreformen i 2003 ble det samtidig bestemt at det ikke skal være trosopplæring i SFOs åpningstid. Dette må kommunen følge opp.

Fellesskolen skal ikke favorisere en religion fremfor andre og splitte elevene i aktiviteter etter tro eller livssyn. Kommunene må derfor sørge for at skolene og barnehagene ikke deler opp elevene etter deres tros- og livssynstilhørighet. Dersom deltakelse på gudstjeneste eller annen forkynnende virksomhet likevel skjer, er det en forutsetning i regelverket at skolen har forberedt et likeverdig opplegg for de elevene som ikke skal delta på gudstjeneste.

Les mer om religion i skolen.