Hopp til hovedinnhold

Økonomiansvarlig lokallag

Her kan du lese hva du gjør som økonomiansvarlig i et lokallag, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilken støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som økonomiansvarlig i lokallaget skal du:

  • Ha praktisk økonomiansvar for lokallaget 
  • Sikre at lokallagets økonomi forvaltes i henhold til økonomireglement og andre relevante styrende dokumenter 
  • Kvalitetssikre og attestere faktura/bilag i henhold til budsjett og gjeldende bestillingsrutiner 
  • Budsjettansvar for lokallaget, i samarbeid med styret  
  • Hente ut og gå gjennom økonomirapporter på styremøter 
  • Delta på opplæring på fagfeltet økonomi 
  • Sette deg inn i gjeldende økonomisystem 
  • Sette deg inn i bestillingsrutiner og prosjektoversikten for lokallaget 
  • Legge fram budsjett og regnskap på årsmøter 
  • Hjelpe med å informere om at alle som er involvert i seremoni/aktivitet skal inngå kontrakt via administrasjonen på forhånd 
  • Sikre at administrasjonen gjør ferdig regnskapet, slik at det kan legges fram for styret for signering før lokallagets årsmøte 
  • Sammen med styret overholde frister for å levere inn signerte årsmøtedokumenter 
  • Søke om stønad fra kommuner eller stiftelser i lokalområdet, der det er mulig, med bistand fra administrasjonen 
  • Søke om midler hos regionlaget ved behov 
  • Hjelpe andre tillitsvalgte og frivillige som har spørsmål om registrering av utlegg og reiseregninger 
  • Andre oppgaver som følge av utvikling av økonomifeltet  

   Styrende dokumenter   

  • Økonomireglementet  
  • Relevante retningslinjer og vedtak på ressurssider for tillitsvalgte 
  • Vedtekter 
  • Strategier   
  • Arbeidsprogrammet 
  • Lagets budsjett    

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Administrasjonens rolle er å støtte økonomiansvarlig i gjennomføringen av oppgavene. Administrasjonen skal sørge for opplæring, tydelige rammer og retningslinjer for vervet. 
 • Regnskapsoppgaver:   

  • Registrering og bokføring av faktura og inntekter 
  • Jevnlig og rask godkjenning av betalinger av faktura, utlegg, reiseregninger og honorar 
  • Avstemming og rapportering av bank, skatt/arbeidsgiveravgift, balansekontoer og deltakeravgifter 
  • Feilsøking når brukere ikke kommer inn i økonomi-, rapport- og budsjettsystemer 
  • Tildeling av tilganger til gjeldende økonomisystemer 
  • Årsavslutning 
  • Fakturering 
  • Å varsle styret ved større, vedvarende, budsjettavvik.  
  • Innhenting av skattekort og utbetaling i henhold til gjeldende regler 
  • Å holde oversikt over løpende likviditet i laget 
  • Å informere om endringer, oppdateringer og relevante opplysninger som trengs for å utføre vervet  

  Andre oppgaver: 

  • Grunnleggende opplæring av økonomiansvarlige 
  • Hjelp i budsjettprosessen 
  • Opplæring og brukerveiledning ved innlegging av utlegg, reiseregninger og honorar 
  • Opplæring, veiledning og hjelp til å lage og følge opp   aktivitetsplan/budsjett  
  • Hjelp til oppfølging av ufullstendige leverandørfaktura 
  • Kvalitetskontroll og attestering av innkomne faktura 
  • Kvalitetskontroll og godkjenning av utlegg, reiseregninger og honorarutbetalinger 
  • Tildele enkelttilganger og grunnleggende feilsøking på brukere 
  • Kontroll av at kostnader er lagt på riktig prosjekt 
  • Oppdatering av Enhetsregisteret i Brønnøysund 
  • Arkivering av styrereferater ved behov 
  • Innhenting og arkivering av signerte årsmøtedokumenter 
  • Å informere om endringer, oppdateringer og relevante opplysninger som trengs for å utføre vervet 
  • Når du trenger faglige råd og veiledning i vervet ditt 
  • Når du trenger hjelp med avklaringer rundt vedtak og regelverk, særlig for honorarer, gaver til tillitsvalgte og lignende. 
  • Når du trenger hjelp til å finne løsninger ved ikke-budsjetterte kostnader 
  • Når du blir usikker på noe