Hopp til hovedinnhold

Økonomiansvarlig regionlag

Her kan du lese hva du gjør som økonomiansvarlig i et regionlag, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilke støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som økonomiansvarlig i regionlaget skal du:

  • Forberede arbeidsstyremøter og AU-møter sammen med leder og nestleder 
  • Ha praktisk økonomiansvar for regionlaget 
  • Sørge for at regionlagets økonomi forvaltes i henhold til økonomireglement og andre relevante styrende dokumenter 
  • Budsjettansvar for regionlaget som helhet, inkludert å hente informasjon om aktivitet fra alle utvalg og lokallag uten formalkrav 
  • Delta på opplæring på fagfeltet økonomi 
  • Sette deg inn i forbundets økonomisystem 
  • Ha ansvaret for jevnlig å legge fram økonomirapporter for styret 
  • Gjøre ferdig aktivitetsplan/budsjett innen fristen, og følge opp jevnlig gjennom året Det gjelder også lokallagenes/lokallag uten formalkravs aktivitetsplan/budsjett 
  • Kvalitetssikre og attestere faktura/bilag, i henhold til budsjett og gjeldende økonomireglement 
  • Kontrollere innkomne faktura. Attestere fakturaer og utlegg fortløpende 
  • Sette deg inn i bestillingsrutiner og regionlagets prosjektstruktur  
  • Følge med på regionlagets egenkapital, og passe på at den ligger opp mot det anbefalte nivået i HEF 
  • Legge frem budsjett og regnskap på årsmøter 
  • Ha jevnlig kontakt angående økonomi med regionlagets utvalg og lokallag uten formalkrav, og økonomiansvarlige i lokallag med formalkrav  
  • Sammen med styret fordele midler fra regionlaget til lokallag, i henhold til vedtatt budsjett og reelle behov 
  • Bidra til å informere honorarmottakere om obligatorisk kontrakt i forkant av utøvelse 
  • Søke om eksterne midler ved behov, med bistand fra administrasjonen 
  • Sammen med styret sørge for å overholde frister for å levere inn signerte årsmøtedokumenter 
  • Sikre at regnskap blir ferdig og lagt fram for styret for signering før regionlagets årsmøte 
  • Hjelpe når andre tillitsvalgte og frivillige har spørsmål om registrering av utlegg og reiseregninger 
  • Andre oppgaver som følge av utvikling av økonomifeltet   

    Styrende dokumenter   

  • Økonomireglementet 
  • Relevante retningslinjer og vedtak på ressurssider for tillitsvalgte 
  • Vedtekter 
  • Arbeidsprogrammet 
  • Myndighetsdokumentet 
  • Etiske retningslinjer 
  • Rutiner for å håndtere varsel og varslere 
  • Ruspolitiske retningslinjer 
  • Strategiene 
  • Prinsipprogram 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Administrasjonens rolle er å støtte økonomiansvarlig i gjennomføringen av oppgavene.
  • Administrasjonen skal sørge for opplæring, tydelige rammer og retningslinjer for vervet. 
 • Regnskapsoppgaver:  

  • Registrering og bokføring av faktura og inntekter 
  • Jevnlig godkjenning av betalinger av faktura, utlegg, reiseregninger og honorar 
  • Avstemming og rapportering av bank, skatt/arbeidsgiveravgift, balansekontoer og deltakeravgifter 
  • Feilsøking når brukere ikke kommer inn i økonomisystem 
  • Tildeling av tilganger til gjeldende økonomisystem 
  • Fakturering 
  • Årsavslutning 
  • Å lage budsjettforslag ut ifra lagets aktivitetsplan i samarbeid med administrasjon/ økonomiansvarlig 
  • Varsling av styret ved større budsjettavvik.  
  • Innhenting av skattekort og utbetaling i henhold til gjeldende regler 
  • Å holde oversikt over løpende likviditet i laget 
  • Å informere om endringer, oppdateringer og relevante opplysninger som trengs for å utføre vervet 

  Andre oppgaver: 

  • Grunnleggende opplæring av økonomiansvarlige  
  • Opplæring og brukerveiledning ved innleggelse av utlegg, reiseregninger og honorar 
  • Opplæring, veiledning og hjelp til å lage og følge opp aktivitetsplan/budsjett  
  • Oppfølging av ufullstendige leverandørfaktura 
  • Kvalitetskontroll og attestering av innkomne faktura 
  • Kvalitetskontroll og godkjenning av utlegg, reiseregninger og honorarutbetalinger 
  • Fordelingsberegning og overføring av deltakeravgift navnefest 
  • Tildeling av enkelttilganger og grunnleggende feilsøking på brukere  
  • Kontroll av at kostnader er lagt på riktig prosjekt 
  • Oppdatering av Enhetsregisteret i Brønnøysund 
  • Arkivering av styrereferater 
  • Innhenting og arkivering av signerte årsmøtedokumenter 
  • Løpende tilbakemeldinger ved eventuelt overforbruk  
  • Hjelp til å finne frem i regnskapssystemet 
  • Løpende informasjon om beslutninger i forbundet som påvirker lagets økonomi/ aktivitetsnivå
  • Når du trenger faglig rådgivning og veiledning i vervet ditt 
  • Når du trenger hjelp med avklaringer rundt vedtak og regelverk, særlig for honorarer, gaver til tillitsvalgte og lignende. 
  • Når du trenger hjelp til å finne løsninger ved ikke-budsjetterte kostnader 
  • Når du blir usikker på noe