Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av baby som ligger på gulvet og leker med bokstaver

Seremoniansvarlig navnefest

Her kan du lese hva du gjør som seremoniansvarlig for navnefest, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilken støtte du kan få i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som seremoniansvarlig for navnefest skal du:

  Forarbeid 

  • Avklare seremonidatoer 
  • Booke seremonilokale og følge opp avtale/kontrakt med seremonisted. Administrasjonen kan, etter særskilt avtale, bistå i inngåelse av større kontrakter. 
  • Planlegge innhold i seremonien 
  • Kvalitetssikre de faste innslagene 
  • Kvalitetssikre kulturelle innslag 
  • Ha dialog med seremonisted, lyd- og lysteknikere, samt andre eksterne 
  • Booke musikere, taler og evt. andre utøvere og følge opp avtale/kontrakt med disse. Administrasjonen kan etter særskilt avtale bistå i inngåelse av større kontrakter. 
  • Sørge for at seremonien holder seg innenfor budsjett  
  • Lage oversikt over alle bestillinger og avtaler om honorar 
  • Sørge for at noen innehar seremonilederrollen dersom seremoniansvarlig ikke gjør dette selv 
  • Sørge for tilstrekkelig med seremonihjelpere og sende praktisk informasjon til dem 
  • Bestille blomster og sørge for innkjøp av nødvendig pynt og utstyr 
  • Sende informasjon om seremoniens innhold til administrasjonen 
  • Lese korrektur av programmet  
  • Klargjøre seremonilokalet og scene  
  • Sette seg inn i sikkerhetsrutinene til seremonilokalet 
  • Lage kjøreplan og back-up-/beredskapsplan for seremonidagen  

  Gjennomføring 

  • Gjennomføre generalprøve og lydsjekk 
  • Gjennomføre seremonien 

  Etterarbeid 

  • Fylle ut og attestere på honorarskjema til musikere, taler og evt. andre utøvere 
  • Evaluere egen seremoni og sende evalueringen til administrasjonen 

  Løpende 

  • Tett dialog/samarbeid med administrasjonen 
  • Dialog med lokal- eller regionlag  
  • Opprette/vedlikeholde lokale sjekklister, kontaktlister og instrukser 
  • Delta på årlig regional samling for egen faglig utvikling og for å bidra med kollegastøtte 
  • Holde seg oppdatert på faglige utvikling og endring i seremonitilbudet   
  • Være i stand til å bruke forbundets systemer og følge rutiner  
  • Delta i forbundets til enhver tids gjeldende ordninger for kvalitetssikring, herunder akkreditering og likepersonsveiledning 
  • Avklare faglige eller administrative spørsmål med rett instans 
  • Behandle personopplysninger du år gjennom rollen fortrolig og tråd med HEFs til enhver tids gjeldende retningslinjer 

   Styrende dokumenter   

  • Taushetserklæring
  • Håndbok for humanistisk navnefest
  • Human-Etisk Forbunds navnefeststrategi 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

 • Forarbeid 

  • Åpne seremonier for påmelding og følge opp påmeldingene 
  • Utsending av informasjon til foresatte i forkant av seremoni 
  • Besvare henvendelser fra foresatte 
  • Fordele gjesteplasser 
  • Foreta navnesjekk 
  • Føre inn program i gjeldende malverk 
  • Trykke program og navnetavler 

  Løpende 

  • Faglig rådgivning, samt innspill til innhold og gjennomføring av seremoni 
  • Arrangere og invitere til seremonigrunnkurs 
  • Arrangere og invitere til seremonisamlinger 
  • Holde i rekrutteringsprosesser 
  • Markedsføring/promotering av seremoni 
  • Organisatorisk rådgiving 
  • Legge til rette for god kommunikasjon med seremoniansvarlig 

  Etterarbeid 

  • Sørge for honorarutbetaling til seremoniansvarlig/utvalg 
  • Faglig rådgivning og veiledning i vervet ditt 
  • Bistand med inngåelse av større kontrakter avtaler etter særskilt avtale