Hopp til hovedinnhold

Gravplassordningen

Vi har i mange år arbeidet for at gravplassforvaltning bør være et kommunalt ansvar. Det er fordi gravplassforvaltning er en fellestjenester som alle innbyggere har behov for, uansett tro eller livssyn. Da er det feil at ett trossamfunn skal ha eneretten på å drive det.

Dette er en arv fra gamle dager, da nesten alle i Norge var medlem i kirken. Men slik er det ikke lenger.

I vårt arbeid for en sekulær stat, og mer likebehandling av alle tros- og livssyn, er gravplassforvaltingen en viktig sak.

Rundt 67 prosent av den norske befolkningen er medlem i Den norske kirke. Det betyr at resten av oss - en tredjedel - ikke er medlem av kirken, det tilsvarer nesten hver tredje person du kjenner.  

Vi mener derfor det er feil at dette ene trossamfunnet som den norske kirke representerer, skal ha ansvaret for alle norske gravplasser.

Hva er gravplassforvaltning?

Gravplassforvaltning omfatter praktisk og juridisk administrasjon og drift av gravplasser (tidligere kalt kirkegårder), felles seremonirom, kapell og krematorier.  

Gravplassforvaltningen må ikke forveksles med det private gravferdsansvaret for en avdød og de tilhørende praktiske oppgavene. Disse er det som oftest familien (de etterlatte) som ivaretar, i samarbeid med kommersielle begravelsesbyråer.

Seremonien avholdes som regel i samarbeid med avdødes tros- eller livssynssamfunn. 

Lovendring 

Vi er glade for at det fra 1. januar 2021 er åpnet for at kommunene kan overta ansvaret for gravplassene fra kirken.  

I den nye loven fortsetter Den norske kirke «by default» å ha ansvaret for gravplassforvaltingen. Men dersom kommunen ønsker å ta over ordningen, kan de det.  

Tidligere var det sånn at Den norske kirke kunne nekte kommunen å overta ansvaret. Det kan de ikke lenger.  

Vårt mål 

Vårt mål er at alle kommuner skal overta dette ansvaret fra kirken. Dette er et viktig steg på vei til et sekulært samfunn, hvor et utvalgt trossamfunn ikke kan ha enerett på å gjøre slike viktige oppgaver på vegne av oss alle.

Fordi det uansett er kommunen som betaler for gravplassforvaltningen i dag (de overfører midler til kirken), vil det ikke koste noe ekstra for kommunene å overta dette ansvaret.

Hva har vi gjort? 

Ved flere anledninger har vi oppfordret de som bestemmer i kommunene til å ta tak i dette. I januar 2021 sendte vi dette brevet til alle landets kommuner, og gjorde dem oppmerksomme på lovendringen.  

Da den nye tros- og livssynsamfunnsloven var på høring, deltok vi og sa vår mening.