Hopp til hovedinnhold

Trosfrihet og livssynsfrihet

Hva er tros- og livssynsfrihet?

Tros- og livssynsfrihet er en menneskerettighet, som gir alle mennesker frihet til å utøve sin tro, alene eller sammen med andre, offentlig som privat.  

Den omfatter også retten til fritt å konvertere, utfordre andres tro eller til ikke å ha noen religion eller tro.  

Tros- og livssynsfriheten er forankret i Menneskerettserklæringens artikkel 18 og i FN-konvensjonen eller FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCP) artikkel 18.

Dette henger nært sammen med andre menneskerettigheter som blant annet ytringsfrihet, retten til privatliv og forsamlings- og foreningsfrihet og likestilling.

Hvorfor er tros- og livssynsfriheten viktig for oss?

Menneskerettighetene står helt sentralt i vårt humanistiske livssyn.

I humanismen er mennesket verdifullt simpelthen i kraft av å være menneske. Vi anser menneskerettighetene for å være grunnleggende, rasjonelt begrunnede verdier.  

Vårt arbeid for tros- og livssynsfrihet er utgangspunktet for vårt engasjement for minoriteters rettigheter.

Historisk sett har organisert livssynshumanisme vært en mindretallsposisjon. Som representant for et minoritetslivssyn har vi derfor ofte talt minoritetenes sak i møte med det offentlige Norge, ikke minst i KRL-saken.  

Slik jobber vi for styrke tros- og livssynsfriheten

Tros- og livssynsfrihet internasjonalt

Internasjonalt jobber vi for å fremme:

Dette gjør vi blant annet gjennom å styrke og utvikle samarbeidet med våre internasjonale interesseorganisasjoner Humanists International og European Humanist Federation, men også gjennom å påvirke norske beslutningstakere og opinion.  

Tros- og livssynsfrihet i Norge

I Norge handler kampen i dag i større grad om friheten fra religiøs og negativ sosial kontroll.

Barn og unge i strenge eller lukkede trossamfunn er en særlig utsatt gruppe for dette. Vi er opptatt av at barn har en selvstendig rett til tros- og livssynsfrihet.

Dette jobber vi for å realisere blant annet gjennom vårt medlemskap og deltakelse i Forum for barnekonvensjonen, som er en koalisjon av sivilsamfunnsorganisasjoner som skal sikre at Norge følger opp sine forpliktelser i henhold til FNs barnekonvensjon.  

Vi jobber også for å sikre barn og unges reelle mulighet til å bryte ut av strenge eller lukkede trossamfunn.

I 2020 støttet vi Hjelpekilden med 105 000 kroner, som er en promille av vårt statstilskudd, og vi har også i lengre tid jobbet politisk for å opprette en statlig støtteordning for organisasjoner som hjelper folk som ønsker å bryte med strenge og/eller lukkede trossamfunn.

Videre bistår vi Hjelpekilden med råd og hjelp til å delta på høringer og få kontakt med relevante politikere med mer.

I 2021 leverte vi høringssvar til forslag til ny barnelov.

I vårt svar til departementet la vi vekt på behovet for en styrking av barns selvstendige livssynsfrihet, bla gjennom å gi barn selvstendig klagerett og utrede forholdet mellom foreldrerett og barnets egen rett til å bestemme.