Hopp til hovedinnhold

Trosfrihet og livssynsfrihet

# Hva er tros- og livssynsfrihet?

Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet, som gir alle mennesker frihet til å utøve sin tro, alene eller sammen med andre, offentlig som privat.  

Den omfatter også retten til fritt å konvertere, utfordre andres tro eller til ikke å ha noen religion eller tro.  

Tros- og livssynsfriheten er forankret i Menneskerettighetserklæringen, i artikkel 18 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og i artikkel 9 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Dette henger nært sammen med andre menneskerettigheter som blant annet ytringsfrihet, retten til privatliv og forsamlings- og foreningsfrihet og likestilling.

# Hvorfor er tros- og livssynsfriheten viktig for oss?

Den graden av tros- og livssynsfrihet vi har i Norge i dag, har ikke kommet av seg selv.

Som livssynssamfunn har vi historisk sett representert et minoritetslivssyn og selv opplevd å bli overkjørt. Vårt arbeid for tros- og livssynsfrihet har derfor særlig vært et engasjement for minoriteters rett til å bli behandlet likeverdig med majoritetskirken av staten.

Retten til fri utøvelse av tro og livssyn gjelder selvfølgelig både for majoritet og minoritet, og derfor er vi opptatt av at staten skal føre en menneskerettsbasert tros- og livssynspolitikk.  

# Slik jobber vi for styrke tros- og livssynsfriheten

# Tros- og livssynsfrihet internasjonalt

Internasjonalt jobber vi for å fremme:

Dette gjør vi blant annet gjennom å styrke og utvikle samarbeidet med våre internasjonale interesseorganisasjoner Humanists International og European Humanist Federation, men også gjennom å påvirke norske beslutningstakere og opinion.  

# Tros- og livssynsfrihet i Norge

I Norge handler kampen i dag i større grad om friheten fra religiøs og negativ sosial kontroll.

Barn og unge i strenge eller lukkede trossamfunn er en særlig utsatt gruppe for dette. Vi er opptatt av at barn har en selvstendig rett til tros- og livssynsfrihet.

Dette jobber vi for å realisere blant annet gjennom vårt medlemskap og deltakelse i Forum for barnekonvensjonen, som er en koalisjon av sivilsamfunnsorganisasjoner som skal sikre at Norge følger opp sine forpliktelser i henhold til FNs barnekonvensjon.  

Vi jobber også for å sikre barn og unges reelle mulighet til å bryte ut av strenge eller lukkede trossamfunn.

I 2020 støttet vi Hjelpekilden med 105 000 kroner, som er en promille av vårt statstilskudd, og vi har også i lengre tid jobbet politisk for å opprette en statlig støtteordning for organisasjoner som hjelper folk som ønsker å bryte med strenge og/eller lukkede trossamfunn.

Videre bistår vi Hjelpekilden med råd og hjelp til å delta på høringer og få kontakt med relevante politikere med mer.

I 2021 leverte vi høringssvar til forslag til ny barnelov.

I vårt svar til departementet la vi vekt på behovet for en styrking av barns selvstendige livssynsfrihet, bla gjennom å gi barn selvstendig klagerett og utrede forholdet mellom foreldrerett og barnets egen rett til å bestemme.