Hopp til hovedinnhold

Informasjon til begravelsesbyråer om humanistisk begravelse

Human-Etisk Forbund har gravferdstalere over hele landet.

Deres oppgave er å bistå de pårørende som ønsker Humanistisk gravferd med samtale, rådgivning og oppsett av seremoniprogrammet. De skriver og fremfører minnetalen, og er seremoniledere i gravferden. Taleren setter opp kjøreplan og gjennomgår denne med byrået før seremonien. Byrået trenger dermed ikke å planlegge detaljert program med familien.

Formidling av gravferdstaler

Gravferdsbyrået ringer Human-Etisk Forbunds fylkeskontor. Fylkeskontoret har ansvar for å finne gravferdstaler til det aktuelle oppdraget. Hvis byrået ikke oppnår kontakt med fylkeskontoret (helligdager, ferieavvikling, o.l.) kan det tas direkte kontakt med hovedkontoret på tlf. 23 15 60 00. Forespørselen må komme minst 5 dager før gravferden.

I trykket program skal navnet til vår gravferdstaler stå under ”Minnetale” og Human-Etisk Forbund skal skrives under talers navn.

Egnede seremonilokaler

Nesten alle kommuner mangler egnede alternativer til kirkene når de pårørende ønsker å arrangere en ikke-kristen gravferd som for eksempel Humanistisk gravferd. Allmenne gravkapeller er ofte for små og har gjerne dominerende og fastmonterte kristne symboler. Vi hører om pårørende som motvillig har valgt kirkelig gravferd fordi egnede alternativer til kirken ikke fantes i rimelig nærhet. Uønsket valg skjer også ved at de pårørende ikke orker det ekstra arbeidet med selv å finne egnet lokale, eller at de ikke ønsker å være til bryderi for andre med dette.  

Byrået er som regel de første som bistår de pårørende med personlig kontakt og hjemmebesøk. Byrået ser som regel tidlig at det kan dreie seg om ikke-kirkelig seremoni og kanskje med mange deltagende. Da er det flott om byrået, før møtet med de pårørende, kan kontakte kommunen med spørsmål om egnede kommunale lokaler, og om kommunen eventuelt kan bistå med det praktiske som utlån og transport av musikkanlegg, rigging av stoler o.a. (forhold som er ivaretatt for de som bruker kirkene). 

Humanistisk verdigrunnlag innebærer bl.a. at det ikke er religiøse innslag i seremonien og at det ikke brukes en ordinær kirke som seremonilokale. Dersom å låne et kirkebygg synes som eneste løsning bør det først drøftes med taleren og Human-Etisk Forbund sentralt.

Det er fint om byrået fjerner alle løse religiøse symboler, og eventuelt etter avtale med pårørende, dekker til fastmonterte religiøse symboler der dette er praktisk og estetisk mulig. Drøft dette gjerne med vår aktuelle gravferdstaler. 

Hva er gebyret for humanistisk begravelse?

4500,- eller gratis dersom den avdøde var medlem.

Humanistisk gravferd er gratis når avdøde var medlem i Human-Etisk Forbund. For ikke-medlemmer har vi følgende priser:

Alle disse tjenestene er gratis dersom avdøde var medlem i Human-Etisk Forbund. Gebyret for Humanistisk gravferdsseremoni faktureres normalt gjennom gravferdsbyrået.

Finnes det humanistsymbol for kistebil?

Ja det gjør det!

Det er viktig (og verdig) at kistebilen har humanistsymbol på taket under transport ved humanistisk gravferd (Se bl.a. Bentzen gravferdsutstyr i Moss, www.bentzenutstyr.no). Alternativt, som nødløsning, anbefales byrået å kjøre uten symbol, eller å dekke over korset.

Er det noe spesielt som skal stå i programmet?

Ja det skal det.

I trykket program skal navnet til vår taler stå under ”Minnetale” og Human-Etisk Forbund skal skrives under talers navn. 

Er det informasjonsmateriell om Humanistisk gravferd tilgjengelig?

Human-Etisk Forbund har laget brosjyren "En orientering om Humanistisk gravferd" som begravelsesbyråene kan dele ut til pårørende.

Ta kontakt med [email protected] hvis deres byrå ønsker å få tilsendt brosjyren for utdeling.