Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Likestilling

# Hva er likestilling?

Likestilling innebærer nettopp det at man skal stille likt når det gjelder muligheter og rettigheter. 

Kjønnet du har skal ikke begrense dine muligheter til å realisere deg selv og forfølge de ønskene du har om å skape et mest mulig meningsfylt liv. 

Uavhengig av om man er kvinne eller mann, skal man ha lik:

På samme måte skal man ha lik tilgang på makt og innflytelse og frihet fra vold, undertrykking og diskriminering. Kvinner og menn skal ha lik rett til privatliv og likt ansvar for familie og barn.

I lang tid har begrepet likestilling handlet om forholdet mellom kvinner og menn.

I vår tid handler det også om å fremme likeverd og hindre diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, funksjonsevne, alder, etnisitet og livssyn.

# Betyr likestilling at man må behandle alle likt?

Slik forklarer Torild Skard hvorfor likestilling ikke alltid må innebære likebehandling.

Dersom utgangspunktet er en klar underrepresentasjon, må man kanskje en periode kvotere inn kvinner i styrer og stell for å få en reell likhet i tilgang til makt og innflytelse.  

# Hvorfor er likestilling viktig for oss?

Det er en grunnleggende humanistisk verdi at alle mennesker er like mye verdt, og dermed skal ha like rettigheter og muligheter.

Derfor er arbeid for å realisere likeverd og hindre diskriminering basert på kjønn eller andre iboende egenskaper, svært viktig for oss.  

# Hvor likestilt er Norge?

I Norge er formell likestilling godt sikret gjennom lovverk og institusjoner som Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Samtidig kan det være forskjell på formell og reell likestilling.

På papiret kan du har rett til å bestemme at du vil ta høyere utdanning, men dersom kulturen i hjemmemiljøet ditt har andre forventninger til kvinnerollen, kan det være vanskelig å bryte med dette.

# Negativ sosial kontroll

Voldtekt og alle former for vold mot kvinner, er også med på å undertrykke og hindre frihet og likeverd.  

På samme måte er vi opptatt av at negativ sosial kontroll, æresrelatert og kulturelt betinget vold mot kvinner, kan og skal bekjempes.

# Seksuelle og reproduktive rettigheter

En viktig forutsetning for reell likestilling, er å ha selvbestemmelse over egen kropp og livssituasjon.

Derfor er seksuelle og reproduktive rettigheter viktige både i Norge og internasjonalt.

Også her hjemme har vi opplevd forsøk på å innskrenke retten til selvbestemt abort.

# Slik forsvarer vi likestillingen

Vi reagerer når kvinners rettigheter, for eksempel til selvbestemt abort, angripes.

Da Helse- og omsorgskomiteen i 2014 hadde en åpen høring om reservasjonsrett for fastleger tilknyttet spørsmål om abort, var vi svært kritiske.

Også da Kristelig folkeparti i 2017 igjen ønsket å gi fastleger reservasjonsrett knyttet til spørsmål om abort – markerte vi tydelig avstand mot dette. Både med leserinnlegg i VG, og blant våre egne medlemmer.

De siste årene har vi hatt flere kampanjer knyttet til internasjonal likestilling, for eksempel stod vi bak hashtaggen #vistårmedpolskekvinner, i forbindelse med at landet gjorde kraftige innstramminger i abortlovgivningen.

Vi jobber for at all ekteskapsinngåelse skal skje sivilt. Dette gjør vi blant annet for å tydeliggjøre at det er norsk ekteskapsinngåelse som gjelder, og ikke ulike religiøse krav som gir ulik status til kvinner og menn.

For oss er det også en selvfølge at medlemmer hos oss har lik adgang til alle verv, uansett kjønn.